Regulació de l’ús de les bordes i cabanes de la Val d’Aran

El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament relatives a la regulació de la preservació i recuperació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable, per adaptar-les a les determinacions del vigent Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran.

Els ajuntaments han incorporat una fitxa, fixant aquelles edificacions construïdes en sòl rústic que des de fa anys mantenen una activitat econòmica no tradicional. A partir d’ara, aquestes activitats hauran de legalitzar-se mitjançant un Pla Especial Urbanístic, instat pels propietaris i aprovat inicialment per l’ajuntament corresponent. Quant a la figura d’aprofitament lúdic familiar en el marc de la conservació, millora o reconstrucció, serà sempre que les restes que quedin de l’edificació demostrin clarament l’antiga existència d’uns espais interiors que en cap cas podran ser assimilables als d’un habitatge.

Aquells propietaris que hagin realitzat obres de distribució a l’interior de bordes o cabanes que siguin assimilables a les d’un habitatge hauran de retornar l’interior de l’edificació als condicionants que s’aprovaran en el si de la Comissió d’Urbanisme, és a dir, a l’esperit i finalitat de l’ús lúdic i familiar.

Les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de regulació de la preservació i recuperació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable, seran aplicables als municipis d’Arres, Bausen, Bossòst, Es Bòrdes, Canejan, Les, Vielha e Mijaran, Vilamòs, i Naut Aran.