Què és el “NRT” ?

Els obligats tributaris han de donar-se d’alta al Registre Tributari i han de disposar d’un número de registre tributari (en endavant, NRT), que han de sol·licitar a través d’una declaració censal. Aquest número és únic per a tots els tributs estatals. La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la declaració censal corresponent.

QUI ÉS UN OBLIGAT TRIBUTARI ?

Obligats tributaris

1. Respecte a l’impost sobre societats, són obligats tributaris quan tenen la residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.

b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

c) Entitats públiques, parapúbliques i de dret públic.

Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament amb les denominacions “societats” o “entitats”.

2. Respecte a l’impost sobre activitats econòmiques, són obligats tributaris les persones físiques que tenen la residència fiscal en territori andorrà i duen a terme una activitat econòmica d’acord amb el que determina l’article 5 de la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

 

Fins aquí, res del que he escrit és “meu”, tan sols es tracta d’una copiar – enganxar del Reglament dels impostos directes.

El proper mes de setembre, TOTS els obligats tributaris hem d’efectuar un pagament a compte amb el Resultat de l’any passat, el 2011.

I això vol dir que :

Hem de disposar tots del corresponent NRT, també tots els comerciants que fins ara no tenien aquesta obligació, també tots els arrendadors que ja tenien aquesta obligació i molts altres que no entraré ara a “detallar”.

NRT, que val a dir imagino serà imprescindible per a tots els residents a Andorra quan s’aprovi un IRPF.

A banda de l’exposat anteriorment, tan sols recordar a tothom que :

– La comptabilitat ordenada és obligatòria (per a tothom).

– El dipòsit de comptes és obligatori per a totes les Societats.

– Els empresaris diferents de les Societats que tinguin una xifra anual d’ingressos total inferior a 150.000 euros, han de presentar un document de declaració justificatiu sobre la seva xifra anual d’ingressos i queden exclosos de l’obligació de dipositar els comptes.

Aquest article, del que jo no he escrit pràcticament res tan sols és un recordatori, avís, informació … Però que tothom ha de tenir molt clar.

A data de termini del dipòsit de comptes (31 de juliol), tan sols 5.280 empreses havien complert amb la seva obligació. Bona notícia, segons Govern, ja que l’any anterior ho havien fet 3.683 empreses. Però tenint en compte que també s’han “comptabilitzat” les declaracions d’aquells que no tenien l’obligació de dipositar comptes, al meu entendre encara manquen unes 5.000 empreses que no compleixen la Llei.

1 comentari

  1. Gràcies per aquest resum… suposo que ara en 2015 amb l’IRPF andorrà s’ha ampliat el número d’obligats tributaris..?! Salutacions.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES