Primera reunió de la junta de presidents després de les vacances parlamentàries

En el decurs de la reunió de la Junta de Presidents, celebrada el dia 4 de març del 2013, s’ha acordat:

Determinarcompetent a la Comissió Legislativa d’Interior per a conèixer del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, i del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes i Cinesiterapeutes d’Andorra.

Determinar competent a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost per a conèixer del Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i del Projecte de llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Acordar el següent calendari de sessions del Consell General per aquest període de sessions:

– Els dies 11d’abril,9 de maig i6de juny,a les 16 hores, es celebraran sessions de preguntes al Govern amb resposta oral (sessions de control).

– Els dies 18d’abril, 2 i 23 de maig i 13 i 20de juny, també a les 16 hores, es reserven els dies per a la celebració de sessions del Consell General per analitzar les diferents iniciatives que puguin haver en tràmit.

També s’ha establert l’ordre del dia de la sessió tradicional del dia de la Constitució, 14 de març, a les 18h de la tarda, i que és el següent:

1. Informe de la delegació del Consell General a l’APF.

2. Informe de la delegació del Consell General a l’OSCE.

Entre altres qüestions, s’ha informat del programa d’actes previst pel dia de la Constitució.

(Text: Consell General)