Preparar la jubilació

Lluís R. Samper Pascual

Des del punt de vista administratiu, crec, que és summament important començar a preparar, uns tres mesos abans, o més, l’expedient per a demanar la pensió, a fi de que, quan arribi el moment, tenir-ho tot a punt per a evitar eventuals imprevisions de darrera hora.

Crec que una de les primeres passes a realitzar és demanar a la seguretat social, a cada país on s’ha treballat, el certificat de vida laboral, en el cas d’Andorra l’extracte de punts de vellesa, document que permet verificar si existeixen llacunes o errors en la cotització.

En el cas de trobar quelcom que no concorda amb la realitat, es pot sol·licitar, a la seguretat social concernida, que corregeixi la inconsistència detectada, com pot ser, per exemple, que manquin períodes cotitzats, per duplicitat del número d’afiliat o qualsevol altra causa.

Si del que es tracta és optar a la pensió anticipada, el certificat esmentat permet comprovar si s’assoleix el nombre d’anys cotitzats, necessaris per a poder gaudir-ne, afegint-hi el període de servei militar o social, si són insuficients els cotitzats, entre Andorra, França Portugal i Espanya.

Per a fer valer el període militar o el de servei social en la Sección Femenina de la Falange Española, en la jubilació anticipada, l’interessat o la interessada, s’haurà de proveir del certificat de l’autoritat competent espanyola. A Internet trobareu com sol·licitar el certificat i a qui .

Els funcionaris espanyols són un capítol a part, car si en el moment de jubilar-se ho continuen sent els computa el servei militar com a període cotitzat, tant si es tracta d’una jubilació a l’edat reglamentària com si es tracta d’una jubilació anticipada.

Per a obrir el dret a una pensió andorrana, la CASS computa qualsevol període cotitzat a l’altre costat (França, Espanya i Portugal), com tal de que no es superposi al cotitzat al propi ens, norma del Conveni Hispano Andorrà de Seguretat Social que al meu parer l’INSS incompleix, a l’hora de calcular la pensió SOVI.

Si no s’arriba als 1.800 dies cotitzats, necessaris per a tenir dret a la pensió SOVI, l’INSS exigeix cotitzacions a Andorra anteriors al 1968, condició impossible de complir car la CASS encara no existia. Dit d’una altra manera: Crec que en aquest cas no existeix la reciprocitat de tracte de l’INSS que seria exigible per part de la CASS.

TOTES LES NOTÍCIES