Posicionament de la Unió Hotelera d’Andorra sobre les mesures adoptades en la crisi del Covid-19

Unió Hotelera
Local de la Unió Hotelera

Des de la UHA ens agradaria en primer lloc transmetre un missatge d’agraïment a les autoritats sanitàries per la seva feina arran de la crisi sanitària del Covid-19, i alhora seguir amb la nostra política de col·laboració a través dels establiments hotelers i de restauració sempre que així es requereixi.

En segon lloc, després d’analitzar les mesures adoptades pel M.I.Govern, entenem que gran part del pes d’aquesta crisi recau sobre el teixit empresarial reduint a mínims la corresponsabilitat necessària.

Els efectes econòmics pel sector turístic no acabaran en el període que durin les mesures de restricció de moviments per la crisi sanitària, sinó que s’allargaran molt més en el temps. La recuperació serà lenta i molt probablement alguns establiments no podran recuperar la seva activitat fins al proper hivern, fet pel qual haver de mantenir l’estructura actual de plantilles amb les mesures proposades és del tot inviable.

Durant aquest temps l’objectiu per part de tots ha de ser poder recuperar l’activitat en el mínim de temps possible i especialment, assegurar el pagament de les nòmines de tots els assalariats, però veiem que amb les mesures recollides en la llei Òmnibus, aquest últim serà un objectiu difícil d’assolir.

Molts establiments hotelers i de restauració, tenen ja el dia d’avui serioses dificultats per garantir els salaris d’aquest mateix mes i pràcticament la totalitat d’ells les tindran el mes vinent. Pel nostre empresari (recordem que d’una dimensió petita i amb escassos recursos), l’endeutament no és la solució al problema.

Apel·lant doncs a aquest sentit de la corresponsabilitat real, els trametem unes mesures que veiem indispensables per poder garantir el funcionament del sector en els pròxims dies, setmanes i mesos:

  • 1.- La moratòria en els preus dels lloguers a les empreses s’hauria de mantenir no només durant la crisi sanitària, sinó que hauria de perdurar en el temps, fins que els establiments tinguin de nou un mínim d’ingressos. De la mateixa manera s’hauria d’assegurar durant tot aquest mateix període, el finançament de la part empresarial de la Cass per part del I.Govern.
  • 2.- En les nòmines dels assalariats, a hores d’ara la coresponsabilitat recau únicament i exclusiva en la part empresarial, ja que ara mateix és l’empresa qui paga el 100% d’aquestes. Reclamem doncs, que els altres agents també es coresponsabilitzin en la part alíquota que els pertoca. Així proposaríem que, per una part els empresaris haguessin de mantenir els llocs de treball, però per tal de repartir la càrrega, en primer lloc s’haurien de poder reduir els salaris en un determinat percentatge, per altra part des del M.I.Govern s’haurien de fer aportacions a fons perdut per pagar-ne una altra part. A més, per tal que els treballadors no es veiessin abocats a la pobresa per la reducció de salaris també veiem convenient que es decretés una reducció del lloguer dels habitatges que aquests paguen. Entenem que amb mesures d’aquest tipus si que existiria una real corresponsabilitat que ajudaria a mantenir el teixit empresarial i les seves capacitats productives. Si no actuem en aquesta línia, la gran majoria dels empresaris es veuran abocats a la reducció de les plantilles a la mínima expressió i a plantejar la recuperació de l’activitat econòmica per l’hivern següent en el millor dels casos.
  • 3.- En aquesta mateixa línia proposem que els bancs andorrans estiguin obligats a donar una carència de capital en els préstecs hipotecaris (tant d’assalariats com d’empresaris) permetent pagar només els interessos durant el pròxim any; aquesta mesura descarregaria molt la partida de préstecs del Govern i els bancs cobrarien igualment, només allargant 1 any el termini.

En els pròxims dies o setmanes, sense les mesures exposades anteriorment, la majoria d’establiments, siguin hotels, restaurants o càmpings, es poden veure en la situació d’haver de tancar els seus negocis, ja que les mesures adoptades fins ara són del tot insuficients per poder fer front a tots els pagaments necessaris fins que es reprengui l’activitat. Molts establiments compten només amb la temporada d’hivern, que s’ha vist reduïda aquest any. Cal recordar que el nostre sector compta amb 35.000 llits i amb més de 5.000 assalariats, el que es pot traduir mensualment en més de 8 MILIONS d’euros només en nòmines. Les mesures proposades fins ara per part del M.I. Govern són positives, però insuficients per poder garantir el futur del nostre sector.

Tenint en compte el pes que té en l’economia del nostre país el sector hoteler creiem convenient que tant la Unió Hotelera d’Andorra, Autèntics Hotels d’Andorra i l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics estiguem presents en les taules de treball referents al nostre sector per a poder expressar l’opinió i la voluntat dels més de 130 associats que representem com hem anat demanant repetidament.

Així doncs encarem els pròxims dies amb molta preocupació, però amb la voluntat ferma de poder trobar una solució més equitativa.

Atentament,

 

Carles Ramos Sanpere President UHA
Cristina Canut Fernandez  Presidenta AHA
Alex Ruiz Saldaña President AEAT

TOTES LES NOTÍCIES