En la sessió de Consell celebrada aquest migdia, s’ha fet l’aprovació dels comptes del 2018 amb un superàvit d’1.150.305,56 eur, amb uns ingressos d’11.699.874,70 eur, i unes despeses de 10.549.569,14 eur. La consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma i l’interventor, Quim Anglada, han exposat la liquidació durant la sessió, que ha coincidit amb Sancogesma.

La despesa total liquidada ha sigut inferior a la del 2017 en un 2,40% i s’ha executat el 78,40% del pressupostat inicialment. La despesa corrent ha augmentat del 4,41%, degut principalment al capítol de consum de béns i serveis on les principals variacions corresponen a, reparació i conservació de material de transport amb diverses reparacions a les escombradores del servei d’higiene, reparació i conservació d’edificis i altres construccions derivat principalment del condicionament de l’edifici l’Estudi, els subministraments amb un increment del preu del gasoil d’un 12% respecte a l’exercici anterior, a l’increment del volum de dipòsits a la deixalleria que ha incrementat la despesa en un 10,60%. Les despeses de personal han augmentat lleugerament en un 2,87%, aquí es va aplicar l’augment de l’IPC del 2,60% al salaris. Les despeses financeres no han sofert pràcticament variació respecte a l’any anterior i finalment les subvencions s’han augmentat el 2,15% respecte a l’any anterior.

Pel que fa els ingressos, han sigut molt similars als de l’any anterior. Els impostos directes han augmentat respecte a l’any anterior degut principalment per l’augment del tipus de gravamen que es va fer de l’impost dels rendiments arrendataris. Pel que fa les taxes i altres ingressos s’ha liquidat un 3% menys que l’any anterior, principalment degut al fet que l’any 2017 va ser l’últim any en que es va cobrar de la cessió obligatòria de la Querola. En aquest capítol cal destacar, però, l’augment un any més dels ingressos del centre Esportiu en un 12, 31% i dels aparcaments.

Pel que fa les inversions, s’ha liquidat el 80,53% de la despesa compromesa, és a dir 1.833.066,81eur. D’aquestes inversions podem destacar la finalització de l’obra de les Escoles velles, per un import de 1.135.686 eur., l’aparcament d’Arans amb 65.780 eur, el Parc de Prat de Call amb 22.379 eur, l’enllumenat públic amb 41.656 eur, i les parades de bus amb 57.405 eur. Pel que fa les aportacions a les societats participades s’ha destinat 572.237eur a SECNOA, que correspon aproximadament a un terç del que es destinava cada any, això degut a que la concessió
es va fer a partir de l’1 de juny de 2018 i per tant ens pertocava assumir els primers 5 mesos de l’any, i 200.000eur. a la mancomunitat.

Finalment s’ha destinat a reducció de deute 952.860 eur. L’endeutament del Comú d’Ordino a data 31 de desembre de 2018 es de 13.600.024,17eur. L’any 2018 encara hem de tenir en consideració l’endeutament de SECNOA ja que per calcular l’endeutament total es pren en consideració el tancament que fa la societat a 31 de maig de 2018, pel que l’endeutament global, Comú més Societats participades es de 18.443.697, 17eur., el que suposa un 159.78% del sostre d’endeutament, per sota de l’objectiu d’endeutament que ens vam marcar al Marc pressupostari revisat per l’any 2018 que era del 163, 15%. El romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2019, un cop deduïts els compromisos no liquidats al tancament de l’exercici i reconduïts al pressupost, 2019 queda en 5.337.199,56 €.

Comú d’Ordino

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada