Nova emissió de bons de 150 milions d’euros per refinançar el deute públic

eurosEl  Govern ha aprovat el decret d’una nova emissió de refinançament del deute públic en la modalitat de bons, per un import de 150 milions d’euros, a l’empara del programa d’emissió de deute públic del 30 de març actualitzat i complementat.
Aquesta emissió és la renovació de l’emesa el 18 de desembre del 2013 i que venç el 19 de desembre d’aquest any. La modalitat de l’emissió és a llarg termini.

Les condicions finals de l’emissió són les següents:
Emissor: Govern del Principat d’Andorra
Nombre de títols emesos: 150.000
Categoria de l’instrument: Bo
Formalitzacions del deute: Bons a 36 mesos
Tipus d’interès fix anual: 1,15%
Dates de Pagament d’interessos (anuals) :
19/12/2017
19/12/2018
19/12/2019

La data d’entrada en vigor del Decret de l’emissió és l’1 de desembre del 2016, la data límit de formalització prop de les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 12 de desembre del 2016, abans de les 10.00 h. La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 14 de desembre del 2016, la liquidació de la subscripció el 19 de desembre del mateix mes, data fixada també com a venciment.