Nou reglament per a poder pilotar embarcacions d’esbarjo i esportives

Un port amb embarcacions d'esbarjo
Un port amb embarcacions d’esbarjo (iStock)

L’Executiu ha aprovat el Reglament relatiu als títols reconeguts pel Govern per a poder pilotar embarcacions andorranes d’esbarjo i esportives, que dona caràcter oficial a la prova d’obtenció de les titulacions així com al títol, que passa a ser un document oficial.

En aquest sentit, es recorda que la Llei del Codi de la circulació, en la disposició final quarta, habilita expressament el Govern per a aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a regular, entre d’altres, els requisits per a obtenir el permís per a pilotar les embarcacions d’esbarjo i esportives. Així doncs, per a donar compliment al nou Codi de la circulació, el departament competent en matèria de transport ha elaborat un nou reglament.

Entrant al detall, el text estableix l’obligatorietat de disposar d’un dels tres títols reconeguts pel Govern (patró de navegació bàsica, patró d’embarcació d’esbarjo i capità de iot) per a poder pilotar embarcacions andorranes d’esbarjo i esportives. Les persones més grans de divuit anys poden pilotar embarcacions de fins a cinc metres d’eslora, una potència màxima de quinze cavalls i fins a dues milles de la costa en navegació diürna, sense disposar de cap títol.

Així mateix es determina que les formacions per a obtenir aquests títols les impartiran el Club Nàutic d’Andorra i els altres clubs nàutics legalment establerts a Andorra, si bé els títols els emet el Govern d’Andorra.

El Reglament crea la figura de la Comissió Avaluadora, formada per membres del Govern, del Club Nàutic d’Andorra i dels altres clubs nàutics establerts legalment a Andorra. Entre altres missions, aquesta Comissió és la responsable de validar les formacions teòriques i pràctiques que impartiran els clubs delegats pel Govern per a fer la formació i també de supervisar tot el desenvolupament de la prova d’aptituds. Així mateix, la Comissió homologa els títols estrangers que compleixen els requisits establerts en aquest Reglament, i també revisa, avalua i valida, o no, tots els títols que no siguin directament homologables.

En aquest sentit, al text també es fa referència a les equivalències entre els títols existents i els nou títols d’aquest Reglament, així com el procediment i el termini màxim per a fer el canvi. Els títols emesos pel Club Nàutic d’Andorra amb anterioritat a aquest Reglament equivalen a: l’antic títol de Patró de costa equival al nou títol de Patró d’embarcació d’esbarjo; i l’antic títol de Patró d’altura equival al nou títol de Capità de iot. La persona interessada ha de presentar al Servei de Tràmits la sol·licitud oficial. El termini màxim per a canviar el títol és de dos anys.

Finalment, la disposició transitòria tercera estableix el procediment i el termini màxim per a homologar un títol estranger per a les persones residents a Andorra que disposen d’una embarcació andorrana i d’un títol estranger. La persona resident a Andorra que té una embarcació andorrana i que disposa d’un títol estranger ha d’homologar-lo i té un termini màxim de 2 anys.S’aprova el Reglament dels criteris de matriculació de les embarcacions d’esbarjo i esportives

El Govern també ha aprovat el Reglament dels criteris de matriculació de les embarcacions d’esbarjo i esportives en el Registre d’Embarcacions d’Esbarjo i Esportives. Un text que preveu el procediment de matriculació de les embarcacions, les persones físiques i jurídiques que les poden matricular, els documents que s’han d’aportar i la matrícula que han de dur. En tot cas, el reglament reprèn el contingut que ja figurava en la transitòria segona del Codi de la circulació aprovat el 2021.

Es recorda que el nou Codi de la circulació habilitava expressament el Govern per a aprovar, entre d’altres, les disposicions reglamentàries necessàries per a fixar els criteris de matriculació en el Registre d’Embarcacions d’Esbarjo i Esportives de les embarcacions d’esbarjo i esportives, enteses com les destinades exclusivament a un ús privat i no comercial. Fins al moment de la creació i entrada en vigor del nou reglament, la disposició transitòria segona del nou Codi de la circulació preveia el règim jurídic aplicable a les embarcacions d’esbarjo i esportives.

Per tot el que s’ha exposat, el departament competent en matèria de transport ha elaborat el Reglament dels criteris de matriculació de les embarcacions d’esbarjo i esportives en el Registre d’Embarcacions d’Esbarjo i Esportives.

TOTES LES NOTÍCIES