Modificació de les lleis de seguretat pública i de Sanitat per a reforçar la resposta en crisi sanitària

Home amb mascareta i una caixa
Home amb mascareta i una caixa (Macau | Unsplash)

En la compareixença posterior al Consell de Ministres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, han presentat el projecte de llei aprovat avui per Govern, que modifica la Llei de seguretat pública i la Llei general de Sanitat que reforcen la base jurídica dels mecanismes de control que es puguin decretar davant d’una situació excepcional com la de l’actual crisi sanitària.

El ministres han explicat que aquestes modificacions legislatives han de preservar els drets així com les obligacions de la ciutadania davant d’una situació excepcional on es pugui posar en risc la salut pública. Així, s’inclouen modificacions, tant a la Llei qualificada de seguretat publica així com la Llei General de Sanitat

Pel que fa a la modificació que afecta la Llei qualificada de seguretat pública, s’inclou la protecció de la salut pública com un element a valorar davant manifestacions que es prevegin celebrar, a fi d’introduir mesures de seguretat com poden ser suggerir ubicacions i itineraris alternatius per evitar riscs.

Quan a la modificació en la Llei General de Sanitat, el projecte legislatiu contempla que el Govern pugui habilitar treballadors públics, que no formin de l’Administració general, per dur a terme inspeccions i constatar infraccions i traslladar-les al Ministeri de Salut per tal que instrueixi els expedients corresponents.

El text concreta les mesures preventives i de protecció que es poden adoptar en situacions d’emergència o de risc per a la salut pública (l’ús obligatori de mascaretes, el tancament i la limitació d’aforament de locals; la prohibició i la restricció d’activitats lúdiques, recreatives, esportives, comercials i econòmiques, i les restriccions a la mobilitat personal o a la circulació de mercaderies).

També preveu la possibilitat d’aprovar la realització de proves diagnòstiques en centres públics o privats autoritzats a tal efecte, i el supòsit que persones privades diferents de les anteriors facin proves diagnòstiques als seus clients i usuaris.

La normativa tipifica noves conductes relacionades amb incompliments d’instruccions, requeriments i restriccions dictades per l’autoritat sanitària, entre les quals hi ha les que afecten la mobilitat de les persones amb caràcter general o específic. Així mateix, en determinats supòsits s’adapta el procediment sancionador per tal de fer-lo més efectiu i més àgil.

TOTES LES NOTÍCIES