Moció d’ERC per arrendar parcel·les de propietat municipal com a horts

El regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d’acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell té en propietat diferents parcel·les de terreny ubicades a diferents espais del terme municipal amb una superfície total superior als mil metres quadrats.

Aquestes parcel·les estan totalment en desús.

Al  nostre municipi, existeix una demanda de lloguer de terrenys per tal de fer-hi hort, i considerem que aquestes parcel·les poden ser idònies per tal d’oferir aquest servei.

Per tots aquests motius, posem a consideració d’aquest ple l’aprovació dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Adequar i tancar les parcel·les de propietat municipal esmentades per tal de deixar-les amb l’estat de terra original, eliminant la capa impermeabilitzadora en les que sigui necessari i roturant el terreny.

SEGON.- Redactar unes bases públiques per tal de poder optar a l’arrendament de les parcel·les amb ús exclusiu de fer-hi hort i establint un lloguer social.

TERCER.- Obrir la convocatòria per a l’arrendament durant els mesos de gener i febrer de 2019, com a molt tard.

Text i foto ERC

TOTES LES NOTÍCIES