Més del 85% de les empreses del país estan vinculades al sector serveis

aparador d'una sabateria
L’aparador d’una sabateria. Foto: Arxiu

El departament d’Estadística ha publicat aquest dijous les darreres dades recollides en relació amb l’activitat empresarial no financera, és a dir, tots els negocis privats que són entitats bancàries.

Aquestes dades no s’analitzaven fins fa pocs mesos i la recent informació recollida pertany als anys 2018 i 2019. Malgrat els esforços per a diversificar l’economia andorrana, més del 85% de les empreses del país estan vinculades al sector serveis, una tendència que es manté respecte dels anys anteriors. Tot i això, Estadística destaca que hi ha una clara especialització en aquest àmbit d’activitat.

Pel que fa al nombre d’empreses actives l’any 2019, la xifra es va situar en 7.054 empreses, una variació del +0,3% respecte a l’any anterior, recuperant la tendència positiva viscuda abans de l’any 2018. En els darrers quatre anys considerats en aquest informe, s’ha enregistrat un increment d’ocupats, superior a les 5.000 persones.

El volum de negoci, identificat com l’import total de les vendes, de les empreses no financeres va assolir els 5.974,0 milions d’euros l’any 2019, i va suposar un creixement del +4,1% en comparació de l’any anterior. Destaca la secció ‘comerç’, amb el 47,7% dels ingressos totals generats durant el període considerat. A més, destaca el conjunt de les activitats relacionades amb la indústria i la construcció, ambdues amb el 8,4% del total de volum de negocis.

Pel que fa a la inversió bruta en actius, la secció amb una presència més elevada correspon a les ‘Activitats immobiliàries‘, amb el 30% de la inversió total realitzada per a cada any considerat. Durant l’any 2019, aquesta secció segueix sent la més destacada. Tot i això, val la pena destacar la forta inversió viscuda durant el darrer any a la secció ‘Activitats professionals, científiques i tècniques‘ amb el 7,8% de la inversió total.

 

Despeses i beneficis de la massa treballadora

La despesa de personal per assalariat es va situar en 32.901,3,1 euros anuals pel conjunt de les empreses no financeres durant l’any 2019, amb una variació positiva del +2,2% respecte a l’any anterior. Durant aquest últim any, el sector “Telecomunicacions” passa a ser el sector amb una despesa de personal per assalariat més elevada. En relació amb les despeses de personal i coincidint amb la distribució del volum de negoci, la secció ‘Comerç’ és la que compta amb unes despeses més elevades, amb un 28,2% del total, seguit a certa distància de la secció ‘Hostaleria‘ amb un 14,3%.

Finalment, pel que fa a la productivitat per treballador del total de les empreses l’any 2019, es va situar en 50.519,5 euros el que representa una variació positiva del 5,4% respecte a l’any anterior. Destaca la productivitat de la secció “Activitats immobiliàries”, quatre vegades més elevada que la productivitat mitjana de l’economia no financera. En termes globals i en comparació amb les economies de l’entorn, s’observa una productivitat superior a la de l’economia espanyola d’uns 15 punts percentuals. A més a més, si s’avalua la tendència d’aquesta variable durant els darrers anys, es detecta que el ritme de creixement andorrà és similar al d’Espanya i al de França.

TOTES LES NOTÍCIES