Màxima 6 recorre contra l’adjudicació de les subvencions culturals del Govern

Màxima 6 ha informat avui a través d’un comunicat que ha presentat un recurs al Govern per impugnar l’adjudicació de les subvencions culturals. Aquest és el comunicat íntegre de l’entitat:

Màxima 6 ha procedit al registre al M.I. Govern d’un RECURS DE REPOSICIÓ amb objectiu d’IMPUGNACIÓ de l’adjudicació de les SUBVENCIONS CULTURALS publicades a l’edicte 25 de data 23 de maig de 2012.

Màxima 6 fonamenta la seva legitimació principalment en base al seu objecte, especificat als seus preceptius Estatuts, ja que, com bé exposa el mateix, volem vetllar pels interessos dels nostres ciutadans en tots els àmbits que els afectin, en aquest cas, l’adjudicació de recursos econòmics públics destinats a la promoció cultural del país.

Ho fa també, en empara de la legalitat vigent i de la nostra Constitució, en particular en base als preceptes legals següents:

L’article 86.4 de la Constitució del Principat d’Andorra,

L’article 124 del Codi de l’Administració, i

L’article 23 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal andorrana.

Màxima 6 té legitimació suficient per tal d’exercir aquesta acció en contra de la decisió publicada a l’edicte indicat, ja que disposa de personalitat jurídica pròpia i, endemés, considera que existeix una afectació directa de l’acte ara impugnat en relació a les persones que integren la mateixa, així com amb la resta de ciutadans.

Es així per quant la promoció cultural que es pretén mitjançant les referides subvencions no està justificada ni ajustada a dret en algunes de les ajudes que s’han prestat.

Es presenta el recurs per tal d’impugnar una part de les diverses subvencions que el Ministeri de Cultura ha atorgat a alguna empresa que va presentar demanda de subvenció quan la seva activitat es un negoci privat no relacionat amb l’esperit de la convocatòria.

L’objecte d’activitats empresarials que són la font principal d’un negoci particular entren en clara contradicció amb l’esperit subjacent en l’atorgament de les subvencions. I més, si tenim en compte que les referides subvencions culturals s’atorguen amb uns objectius ben clars: la difusió i promoció cultural del nostre país.

El “Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques del 12 de juliol del 2000”, pel qual s’han de regir les subvencions atorgades per l’edicte ara impugnat, especifica clarament quins requisits són obligatoris.

Es despren de la motivació de l’impugnació que, en el cas implicat no existeix ni una utilitat pública, ni molt menys un interès social, excepció feta de contemplar aquests interessos des de l’òptica de la promoció del negoci privat.

A les conclusions del recurs, Màxima 6 sol.licita expressament al M.I. Govern:

1- Que es declari la nul.litat de l’acord governatiu per no coincidir amb les finalitats i legitimació de l’activitat

administrativa.

2- La suspensió de l’acte impugnat.

3- Que es procedeixi a la reassignació, i en el seu cas la revisió, de les partides econòmiques implicades a altres

actes culturals o, en el seu defecte, al seu repartiment percentual entre els beneficiaris de la resta dels recursos

assignats.

6 comentaris

  1. El voler ser anònim es un dret, peró no dona cap dret a suposar qui és o deixa de ser un altre anònim. Per tant, anònim, repecta el meu dret i deixa que m’infor-mi de que haig de fer per aderir-me a Màxima 6. Gracies

  2. Explica-ho tu mateix Francesc, que ja ho ets.

  3. Molt bé. Ens doneu anims per sortir de l’anonimat i donar suport a iniciatives d’aquesta mena. Que haig de fer per aderir-me a Màxima 6.

  4. Realment aquesta associació els té ben posats. Poc a poc van plantant llavors de les coses que els ciutadans han de fer. O sigui que el que és important és recuperar la dignitat i l’implicació en coses que solen passar inadvertides o ocultes.
    Es mereixen un bon reconeixement. Moltes felicitacions! Aneu pel bon camí i molta gent us animem, malgrat no ho expressin obertament. Per desgracia a Andorra la por encara circula pels carrers.
    Bona feina Màxima 6!

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES