Marc Pons presenta l’esborrany del Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons
El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons. Foto: SFG

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, –juntament amb la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras,– ha presentat aquest dimarts l’esborrany del Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que recull la voluntat del Govern d’eliminar la desigualtat estructural que afecta les dones –a través de polítiques públiques– per tal de garantir-los les mateixes oportunitats en tots els àmbits de la vida.

A aquest efecte, Pons ha explicat que el text estableix els principis d’actuació i les mesures adreçades a crear les condicions necessàries per erradicar la desigualtat, establint alhora un règim sancionador d’infraccions. Així doncs, el Projecte de llei es concep com una eina transversal que s’aplica a tots els àmbits de la vida econòmica, social, cultural i política. Especialment es destaquen algunes esferes, com és el cas de l’educació i lleure; l’ensenyament superior i universitari; l’esport; la participació política; la salut; els jocs, joguines i videojocs; l’accés a béns i serveis; justícia o l’ocupació pública.

En aquest sentit, Marc Pons ha manifestat que els principals subjectes obligats en l’esborrany de la normativa són l’Administració Pública –com a prestadora de serveis a la ciutadania i com a entitat ocupadora a través de la funció pública–, les empreses privades i les relacions laborals en el seu interior; i els mitjans de comunicació, empreses de publicitat i audiovisuals, entesos com a agents de transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.

Entrant al detall, Marc Pons ha avançat que es preveuen mesures relatives a l’educació i a la pedagogia social, d’entre les quals es ressalta la creació de la figura d’agent d’igualtat a l’Administració o l’obligació de formar tot el personal de les administracions; inclosos batlles, magistrats i cossos especials.

Pel que fa al dret a la igualtat de tracte i no-discriminació per raó de sexe en el treball, el secretari d’Estat ha apuntat que l’esborrany obliga les empreses a dur un registre anual de dades amb perspectiva de gènere. En paral·lel, es determina que les empreses han de garantir la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes, així com afavorir la igualtat d’oportunitats.

Amb aquest propòsit, i amb independència de la dimensió ocupacional de les plantilles, les companyies han d’adoptar totes les mesures necessàries per eliminar les discriminacions directes i indirectes entre dones i homes en l’accés a l’ocupació i en la resta de condicions de treball. En el cas de les empreses de 50 o més treballadors, les mesures s’articularan a través d’un pla d’igualtat, que ha d’esdevenir un conjunt d’accions, després de realitzar una diagnosi de situació, amb l’objectiu d’eliminar la discriminació per raó de sexe.

El secretari d’Estat ha posat en relleu que el Govern “estarà al costat de les empreses perquè puguin implementar totes aquestes mesures”.

D’altra banda, Pons ha anunciat que l’esborrany del Projecte de llei també inclou la creació de l’Institut Andorrà de les Dones, que tindria com a missió fonamental la promoció de la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes. El secretari d’Estat ha exposat que l’organisme actuaria mitjançant l’impuls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en territori andorrà.

El secretari d’Estat ha destacat que la proposta de text es divideix en 71 articles, estructurats en vuit títols. El text es clou amb dues disposicions addicionals i set disposicions transitòries. A més, hi ha tretze disposicions finals que modifiquen algunes lleis vigents, refermant el caràcter transversal de l’esborrany del Projecte de llei. A tall d’exemple, Pons s’ha referit a la Llei de relacions laborals, la d’ordenament del sistema educatiu andorrà, la de l’esport, la de funció pública, o la d’ocupació.

Marc Pons també ha presentat el l’esborrany de text a les associacions i entitats que representen les dones d’Andorra en diferents reunions al llarg d’aquest dimarts.

TOTES LES NOTÍCIES