Les transaccions immobiliàries augmenten un 2% el primer trimestre

Les transaccions immobiliàries han augmentat un 2% en el primer trimestre de l’any 2019 respecte al mateix període de l’any anterior. En relació a l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’augment és del 3,9%. Pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2019, han disminuït el 4,8% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on gairebé tots els béns immobles han vist reduïda la seva transacció. En canvi, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos presenta un creixement del 9,2%.

En relació al tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos aquest primer trimestre del 2019 s’han reduït el 81,6% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on pràcticament tots els béns immobles han minvat la seva transacció. Per la seva banda, els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el 2,1%, on també quasi tots els béns han vist reduïda la seva transacció.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2019, s’ha disminuït en el 15,2% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on tots els béns immobles transmesos, excepte les altres construccions, han vist reduït el seu valor. Segons el tipus d’obra, el valor total dels bens immobles transmesos d’obra nova ha minvat el 86% així com també el valor dels béns immobles transmesos en els darrers dotze mesos en el 80,1%. El valor total dels béns immobles transmesos de segona mà presenta una disminució del 12,2%, mentre que el valor dels béns tramesos de segona mà dels darrers dotze mesos ha pujat el 16,8%.

Referent a la superfície construïda transmesa, expressada en metres quadrats, ha crescut l’1,7% respecte el primer trimestre de l’any anterior. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova ha disminuït el 90,8%, essent els pisos, habitatges unifamiliars i places d’aparcament les categories que disminueixen. Per contra, la superfície de béns immobles de segona mà ha augmentat el 3,6%, especialment la superfície corresponent a terrenys i altres construccions.

Finalment, pel que fa al preu de l’habitatge i del sòl dels béns transmesos, en termes d’euros/m2, la disponibilitat de resultats és només anual. Això és deu a la necessitat de disposar d’un volum suficient de transaccions prou ampli i, a la vegada, aplicar un procés de depuració als valors originals per tal que les variacions anuals obtingudes siguin mínimament homogènies i estables.