L’Autoritat Financera Andorrana sanciona BPA per facilitar informació “falsa o incompleta”

Oficina de BPA
Oficina de BPA

L’Autoritat Financera Andorra (AFA) ha resolt sancionar Banca Privada d’Andorra SAU (BPA) per diverses infraccions previstes en la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, segons ha informat mitjançant un edicte publicat en el BOPA d’aquest dimecres. Se li imposen, entre d’altres sancions dues comminacions per la comissió de dues infraccions molt greus -com és no facilitar informació a l’AFA o facilitar-ne de “falsa, imprecisa o incompleta”-, i dues amonestacions per la comissió d’infraccions greus.

Segons l’edicte publicat, el Consell d’Administració de l’AFA, en la sessió celebrada el dia 16 de juliol, va resoldre l’expedient sancionador i va imposar a BPA, “entre altres sancionats” i “entre altres sancions”, la comminació (acció d’ordenar, l’autoritat a algú, el compliment d’un manament sota amenaça d’una pena determinada) per les infraccions molt greus establertes en els articles 15c i 15w de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer.

La primera infracció, segons es descriu en la norma, és l’exercici d’activitats econòmiques que no són pròpies del sistema financer, o que són alienes al seu objecte social, tret de les autoritzades legalment, i la segona, correspon a “la negativa a facilitar informació a l’AFA o la presentació d’informació falsa, imprecisa o incompleta, quan això impedeixi la valoració correcta per part de l’AFA de la situació de l’entitat o imposi traves greus a l’exercici per part de l’AFA de les seves capacitats de supervisió”.

Les infraccions greus estan tipificades en l’article 16, en les lletres i, j, i l, i l’AFA els imposa una amonestació (advertència severa per tal que s’esmeni). Aquestes són quan l’entitat operativa presenta “deficiències en la seva estructura organitzativa, en els seus mecanismes de control intern o en els seus procediments administratius o comptables”, “la inobservança ocasional o aïllada de les obligacions de selecció i avaluació dels membres del consell d’administració, directors generals, així com els responsables de les funcions de control dels requisits d’organització i condicions de funcionament, de les obligacions de govern corporatiu, de les obligacions de constitució de les corresponents comissions delegades del consell d’administració, així com de les obligacions en matèria de retribucions” i “el fet de no tenir la comptabilitat en la forma legalment prescrita o de portar-la amb anomalies que dificultin el coneixement de les operatives dutes a terme per l’entitat i/o de les situacions econòmica, patrimonial i financera de l’entitat”.