L’alt preu de l’estada en residència geriàtrica pública

Lluís R. Samper Pascual

A l’administració andorrana, per a subcontractar un servei públic, se li demana per llei que a partir d’un determinat import del projecte, no l’adjudiqui a dit, sinó per mitjà de concurs públic d’ofertes, obert a les empreses que hi vulguin participar i reuneixin les condicions exigides.

En gestionar directament la Residència Geriàtrica El Cedre, el SAAS s’estalvia de convocar concurs públic, subjecte sempre a un plec de condicions tècniques i administratives. Sense competir en el mercat obert, aplica el preu públic mensual de 4.500 euros, cobert a parts iguals pel Govern, la CASS i l’usuari, si hi te dret.

En sembla un preu alt, tant el que se satisfà al mes en total, com el de 1.500 euros que ha de pagar l’usuari, comparat amb la pensió de jubilació mitjana a Andorra, situada a l’entorn dels 700 euros al mes. El preu d’estada es pot considerar alt, també, si el comparem amb el que es practica als països veïns en residències públiques o concertades, que allà, segons el lloc, és entre un 30 i un 50% més baix que al Principat.

Als països veïns arriben a assolir preus moderats en llurs residències geriàtriques públiques, privatitzant la gestió, és a dir, obrint un concurs públic per a donar el servei. Una comissió tècnica del ministeri competent s’encarrega d’estudiar i avaluar les ofertes i adjudicar la gestió al millor postor, en termes de preu, de qualitat i de millores que ofereix, per sobre de les condicions contingudes en els plecs de condicions, que solen partir de mínims.

Crec que entre les empreses que hi participen, oferint llurs serveis, es crea una necessària competència que redunda en la qualitat i en el preu. La gestió de l’empresa adjudicatària resta sotmesa a inspeccions públiques periòdiques i aleatòries, per a comprovar que en tot moment és compleix el contracte establert entre la empresa privada i l’erari públic.  

Redunda en el preu perquè a partir de l’experiència adquirida en altres centres que gestionen, afinen en pressupostar, per a ser competitius. Els contractes que signen l’erari públic i l’empresa adjudicatària, solen ser de durada determinada. Quan el contracte arriba al seu termini, o bé es renova tàcitament o bé es rescindeix, convocant -en aquest darrer cas- un nou concurs d’ofertes.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES