Una botiga de roba

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2017 corresponent al mes de gener del 2020 és del +1,5%, un any enrere era del +0,2% i el passat mes de desembre de +1,0%. Aquests increments són resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC.

Els principals grups de l’IPC que provoquen que la variació anual del mes de gener augmenti cinc dècimes respecte a l‘enregistrada el mes de desembre són els següents: “Esbarjo, espectacles i cultura” amb una recuperació d’un punt i sis dècimes, se situa al +0,4%, a conseqüència d’un augment del preu dels viatges organitzats; “Vestit i calçat” amb un creixement d’un punt i cinc dècimes, se situa al +3,2%, a causa d’un augment del preu dels altres articles i accessoris de vestir; “Transport” amb un creixement d’un punt i tres dècimes, se situa al +0,4, a conseqüència d’un augment en el preu del transport aeri i del preu dels carburants i lubricants.

El principal grup amb influència negativa és “Mobles, estris domèstics i servei per a la llar” amb una variació de quatre dècimes menys, se situa a +0,5% (desembre 2019 +0,9%), a conseqüència d’un augment menor del preu de les cristalleries, vaixelles i estris domèstics.

La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. El mes de gener del 2020 la variació anual se situa al +0,9%, sis dècimes inferior a l’IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement de tots ells, en especial els productes petroliers i els productes frescos.

La variació mensual de l’IPC és del -1,1% respecte al mes de desembre de 2019 (gener 2019: -1,6%) i els principals grups que contribueixen a l’esmentada variació són els següents: “Vestit i calçat” amb una variació mensual del -14,8% i una repercussió mensual del -1,0%, a conseqüència del període de rebaixes dels articles de vestit i calçat; “Transport” amb una variació mensual del -1,4% i una repercussió mensual del -0,24%, a causa dels preus dels vehicles de segona mà.

El grup que destaca per la seva repercussió positiva és “Esbarjo, espectacles i cultura” amb una variació mensual del +1,5% i una repercussió mensual del +0,08%, a causa d’un augment del preu dels viatges organitzats.

La variació anual de l’IPC d’Espanya de gener del 2020 se situa a +1,1%. Aquest creixement de tres dècimes és conseqüència d’un increment del grup “Habitatge” (variació anual -3,5%, desembre 2019 -5,0%) a causa d’un augment dels preus de l’electricitat i el fuel domèstic que creixen mentre que el mes de gener del 2019 van descendir. El grup “Alimentació i begudes no alcohòliques” (variació anual +2,0%) presenta un creixement de tres dècimes a conseqüència d’un increment del preu del peix i del marisc. El grup “Vestit i calçat” (variació anual +1,1%) augmenta dos dècimes a causa d’un descens menor del preu de les peces de vestir respecte al mateix mes de l’any anterior. Per contra, el grup “Comunicacions” (variació anual +0,1%) decreix sis dècimes respecte al mes de desembre a conseqüència d’un decreixement del preu dels serveis de telefonia i fax.

La variació anual de l’IPC avançat de França de gener del 2020 se situa al +1,5%. La dada definitiva es publicarà el 20 de febrer del 2020. A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat avançat (IPCHAV) se situa al +1,4% al gener del 2020 (desembre 2019 +1,3%).