La Sindicatura admet a tràmit la proposició de modificació de la llei del patrimoni cultural

La Sindicatura ha admès aquest dijous a tràmit la proposició de llei de modificació de la Llei del patrimoni cultural d’Andorra. L’objectiu del text és ‘restablir l’equilibri competencial perdut’ entre els comuns i el Govern pel que fa a la protecció del patrimoni cultural i l’ordenació urbanística. El Govern té ara un termini de quinze dies per manifestar el seu criteri envers les modificacions que proposen els comuns i haurà d’emetre el seu informe el 25 de març.

Les modificacions inclouen la necessitat d’obtenir un informe del comú afectat abans de la declaració d’un bé d’interès cultural i la inclusió d’un bé immoble a l’Inventari general d’Andorra. A més, es regulen les zones de l’entorn de protecció establint una zona d’acompanyament, una zona sensible i una zona d’influència. La primera fixa un perímetre de protecció de 20 metres des del bé d’interès cultural si no hi ha finques que hi limitin en un radi inferior. El criteri que regeixi les intervencions en aquesta àrea pren forma de prescripcions que tenen efectes immediats i són executives des de la seva publicació. Els plans d’ordenació i urbanisme de les parròquies s’hi ha d’adaptar.

En les altres dues zones, en canvi, els criteris de les intervencions tenen caràcter de propostes i els comuns han de decidir si els accepten o no i si les incorporen al POUP.

Aquests criteris s’han d’incloure dins la declaració d’un bé immoble d’interès cultural i han d’incorporar prescripcions o propostes al comú per preservar els valors estètics, històrics i culturals del bé.

Així mateix el text indica que l’administració o administracions afectades han d’elaborar un ‘instrument de protecció, ús i gestió’ en què s’estableixin els criteris que han de regir les intervencions que es poden realitzar sobre el bé i la zona d’acompanyament. S’inclouran, si les administracions ho acorden, els criteris que hauran de regir les altres dues zones. Si aquest instrument ja existeix, el Govern haurà de determinar si és suficient.

Per últim, mentre no es delimitin, es fixa en un radi de 20 metres els entorns de protecció dels monuments declarats, comptats a partir del perímetre exterior del bé. Dins d’aquest radi no es pot fer cap construcció de nova planta, ni cap ampliació de volumetria. El que es permet són obres de rehabilitació, reforma integral dels edificis – sempre que no suposin un augment de volumetria- i les actuacions de conservació que siguin necessàries per qüestions de seguretat, salubritat i adequació a la Llei d’accessibilitat.

Consell d’administració de l’INAF

El butlletí del Consell General publica també aquest dijous l’acord de la Sindicatura amb les persones proposades pel Govern per formar part del Consell d’Administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, per tal que siguin nomenades pel Parlament. Es tracta de Francesc Areny i Josep Casal.