La Policia iniciarà una campanya adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes

342 controls de la policia durant la darrera campanya especifica sobre el cinturó, ITV i telèfon mòbil
El servei de Policia efectuant controls. Foto: ATV

La Policia iniciarà, el proper dilluns, dia 15, a les 7 hores i fins el dia 28 d’agost, a les 19 hores, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors, vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes.

Amb la finalitat de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del Departament de Policia, es realitzarà una campanya de controls preventius en matèria de seguretat viària per a controlar les condicions tècniques i administratives de vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes, així com per a detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació de la Llei de la Circulació.

En aquest sentit es realitzaran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes, tal i com a continuació es detalla.

 

Per a constatar deficiències tècniques i/o administratives:

-4.14, circular amb vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública, superiors als reglamentàriament establerts

-47.1, circular amb un VMP sense tenir l’edat mínima permesa

-68, tots els articles contemplats

-70.1, circular sense guants adaptats a la circulació

-70.1, circular sense casc homologat

-70.3, no utilitzar o no utilitzar adequadament el conductor o passatger d’un VMP o bicicleta els casc de protecció en vies urbanes o quan el conductor tingui una edat inferior a 16 anys

-70.4, utilitzar un casc no homologat o certificat

-87.2, no poder exhibir el permís de conduir, el certificat de matriculació, el certificat d’assegurança i, si escau, el certificat de la inspecció tècnica de vehicles, malgrat tenir-los

-88.1, conduir un vehicle sense disposar del permís de conduir corresponent

-91.1, conduir un vehicle sense tenir la categoria de permís que correspongui

-98.1 i .2, circular amb un vehicle que no disposa de l’assegurança obligatòria

-98.4, no poder mostrar el comprovant de la pòlissa de l’assegurança i/o el rebut de la seva vigència

-99.1, no presentar-se a la inspecció tècnica de vehicles en el termini establert reglamentàriament

-99.2, circular sense el distintiu de la inspecció tècnica en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat

-99.5, circular sense el distintiu d’inspecció tècnica de vehicles, malgrat tenir-lo, o dur-lo situat en un lloc diferent al reglamentàriament previst

-104, no portar els miralls retrovisors exigits o bé portar-los en mal estat

-104, circular amb escapaments lliures totalment o parcial, amb tubs d’escapament incomplets, deteriorats o que no corresponguin a models previstos pel fabricant del vehicle

-104, circular amb pneumàtics en mal estat, sanció per cada pneumàtic

-105.3, circular amb un vehicle al qual se li han realitzat reformes d’importància, sense haver efectuat la regularització administrativa corresponent

 

Per a constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes o vehicles anàlegs

-4.2, conduir de forma temerària de manera que es posa en risc la resta d’usuaris de la via

-6.1 i .2, circular sense regular la velocitat en funció de l’estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles, o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen

-7.1, circular amb competència de velocitat en les vies públiques obertes al trànsit

-8, no respectar els límits de velocitat establerts

-13.1, no cedir el pas en una intersecció senyalitzada, als vehicles que tenen preferència

-26, tots els articles contemplats per avançaments indeguts

-27.1, avançar un vehicle per la dreta en supòsits no permesos

-28.3, efectuar un avançament en canvis de rasant, revolts o als llocs sense visibilitat suficient, envaint el sentit contrari

-28.6, efectuar un avançament en un encreuament o immediatament abans en els casos no permesos

-28.7, efectuar un avançament prop d’un pas de vianants o quan el vehicle que es vol avançar estigui parat a fi de cedir el pas a vianants

-28.9, efectuar un avançament trepitjant una línia longitudinal contínua, en els casos no permesos

-44.2, conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos

-48, de l’article 48.1 al 48.7 (VMP)

-83.2, no respectar algun dels senyals prohibitius

-83.2, no respectar algun dels senyals d’obligació

-83.2, no respectar la senyalització horitzontal de la calçada

-83.2, no respectar els senyals ni les ordres donats pels agents encarregats de la vigilància i la disciplina del trànsit

-83.5, no respectar el llum vermell d’un semàfor

-83.5, no respectar les indicacions d’un semàfor altres que el llum vermell

La finalitat de la campanya és incidir en que els vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

El Departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en general.

TOTES LES NOTÍCIES