El Comú de la Massana té pendents de cobrament 23.624 euros per multes d’estacionament i circulació, tal com apareix publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El Comú recorda que l’import de la sanció s’ha de fer efectiu a les dependències comunals en un termini de tretze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.

Transcorregut aquest termini, els expedients seran tramesos per a la seva resolució per via d’execució forçosa a través de la Batllia, aplicant un recàrrec del 20%, i la meritació de l’interès legal a comptar de la data de finalització del termini de pagament voluntari.