baro-ferreEl consell de Comú de la Massana ha aprovat l’emissió de participacions d’EMAP per un valor de 19 milions d’euros. Aquestes participacions són preferents perpètues subordinades i convertibles i seran subscrites pels cinc bancs d’Andorra. Aquesta operació permetrà reduir l’endeutament d’EMAP SAU en 19 milions i enfortir el patrimoni net de la societat. Aquesta mesura permetrà complir el sostre d’endeutament del Comú, i s’ha negociat amb l’Associació de Bancs Andorrans, que ha comprat els bons i EMAP, la societat explotadora de Pal-Arinsal. Tal com ha explicat Baró, no s’ha fixat un termini de recompra de les particiapcions ni una quantitat mínima establerta anual.

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat, amb l’abstenció de l’oposició, i autoritzat a EMAP SAU a dur a terme l’operació per a l’emissió de participacions preferents per import nominal de dinou milions d’euros. La subscripció de la totalitat de les participacions es portarà a terme per les cinc entitats bancàries del Principat d’Andorra.

Tal com es va exposar públicament en les dues reunions de poble, celebrades a l’abril i a l’octubre del 2013, el Comú ha estat treballant intensament en un pla de viabilitat per complir amb el que estipula la llei de Finances Comunals.

L’emissió se subscriurà per un import màxim de dinou milions d’euros de valor nominal, constituït per 760.000 participacions preferents perpètues subordinades de 25 euros de valor nominal unitari cadascuna. La finalitat d’aquesta emissió ha estat enfortir el patrimoni net d’EMAP. La naturalesa subordinada de les participacions beneficia als crèdits que configuren el passiu exigible de l’emissor i serveix, al seu torn, per instrumentar un mecanisme de garantia de la integritat del patrimoni net d’EMAP. D’altra banda, el fet que es contempli la possibilitat de cancel•lar el pagament del dividend especial per part de l’emissor permetrà que EMAP pugui destinar els imports no satisfets a atendre altres obligacions de pagament amb prelació preferent a les participacions.

Les característiques i complexitat d’aquest tipus d’instruments resolien que no era un producte adequat per a la seva col•locació en el mercat minorista en les condicions actuals. A aquests efectes, les entitats bancàries subscriptores de l’emissió són conegudes d’antuvi per l’emissor EMAP SAU i, per tant, l’efectiva emissió i subscripció de les participacions es durà a terme en unitat d’acte i sense necessitat d’obrir cap procediment d’oferta pública de col•locació. Les participacions objecte d’aquesta emissió són participacions preferents perpètues subordinades i poden ser convertibles a partir del 14è any de l’emissió i subscripció, a voluntat d’EMAP, en accions ordinàries de nova emissió de la societat. Les participacions són perpètues. És a dir, no tenen data de venciment. Per tant l’emissor no assumeix l’obligació d’amortitzar-les ni de lliurar als seus titulars cap import ni actiu financer en contraprestació de les mateixes en data determinada.

A partir del 2016, EMAP podrà realitzar, si ho desitja, amortitzacions voluntàries totals o parcials de les participacions, sempre i quan el Consell d’administració de la societat així ho acordi. Les participacions no concediran cap dret a la percepció dels dividends de l’EMAP. Els titulars de les participacions podran rebre un dividend especial, acumulatiu, que prendrà com a referència l’Euríbor a un any més 300 punts bàsics des de la data d’emissió.

EMAP podrà cancel•lar total o parcialment, el pagament del dividend especial, en cas que el Consell d’Administració d’EMAP ho consideri necessari i a la seva sola discreció.

D’altra banda, EMAP podrà liquidar, total o parcialment, la totalitat de les participacions que no hagin estat prèviament amortitzades o cancel•lades mitjançant la seva conversió en accions ordinàries de nova emissió de l’EMAP en qualsevol moment des del 14è any de l’emissió/subscripció. El comú de la Massana, com a accionista de l’emissor, obrirà cinc comptes de dipòsit, a nom del comú de la Massana: un a cadascuna de les entitats bancàries. En aquests comptes, el Govern d’Andorra ingressarà a partir del 2015, una quantitat anual d’un milió quatre-cents seixanta un mil cinc cents euros (1.461.500 €), provinents de les transferències comunals.

El Comú de la Massana, mitjançant el saldo d’aquests comptes, podrà recomprar participacions, si així ho desitja, a la seva sola discreció i potestat, o bé enfortir els recursos propis d’EMAP SAU fos necessari

Foto: Comú de la Massana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada