La llei per a la igualtat preveu mesures de prevenció, educació i eliminació de la discriminació

SFG

El Consell de Ministres, a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, ha aprovat el text del projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Xavier Espot ha afirmat que l’objectiu de la llei es garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, tal com preveu la Constitució. El ministre ha explicat que la normativa contempla els principis d’actuació en aquest àmbit i les mesures adreçades a intervenir, reeducar, prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors públic i privat.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d’Afers Socials ha exposat les grans línies d’aquest text de Llei que ha d’oferir un marc jurídic sobre la igualtat i la no-discriminació a Andorra, desenvolupant els principis d’igualtat de tracte i de no-discriminació de forma general i transversal, a partir de l’establiment de les definicions bàsiques sobre la igualtat i la no-discriminació en tots els sectors de la vida social, precisant i definint aquest dret.

Espot ha precisat que la normativa reforça la tutela efectiva del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació mitjançant l’establiment de garanties judicials, administratives i institucionals precises, que ofereixin una protecció i una reparació adequades a les persones víctimes de discriminació.

El ministre també ha afegit que aquest projecte de llei, inclourà gran part de les prioritats que es van establir al Llibre blanc, com la creació i la definició de l’Observatori de la igualtat, l’obligació del Govern d’aprovar un Pla integral per a la igualtat i la no-discriminació o un Programa per a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, cada 4 anys, o el suport a la creació de la Plataforma d’entitats socials d’Andorra. De la mateixa manera, es preveu, s’impulsarà un Programa per a la igualtat efectiva de les dones i els homes amb l’objectiu d’incloure, mesures per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També s’establirà que el Govern ha d’impulsar campanyes de sensibilització, formació i promoció de la igualtat amb la col·laboració dels mitjans de comunicació.

Xavier Espot ha conclòs afirmant que es tracta fonamentalment d’una llei de garanties, que abasta tot tipus de discriminació i es projecta en tots els àmbits de la vida social, sense perjudici de les regulacions sectorials més específiques existents o que es puguin promoure en un futur i respecte de les quals aquesta Llei ha de tenir caràcter supletori. També ha afegit que aquesta llei, s’adreça especialment a les dones, que pateixen històricament una situació de desigualtat estructural respecte dels homes, en aquest sentit ha anunciat que s’elaborarà una llei específica per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i a les persones integrants de col·lectius en una situació de més vulnerabilitat com són infants, adolescents i joves, gent gran, persones amb discapacitat, nouvinguts i el col·lectiu LGTBI.