La inscripció al Registre d’Animals de Companyia ja es pot fer des de tràmits del Govern o del comuns

Un noi amb el seu gos
Un noi amb el seu gos. Foto d‘Eric Ward a Unsplash

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat informa que qualsevol gestió que es vulgui fer relacionada amb del Registre d’Animals de Companyia (RAC), ja sigui una alta, una baixa o una notificació de cessió d’un animal de companyia, ja es pot fer a través de qualsevol servei de tràmits del Govern o dels comuns. La gestió administrativa, fins ara, obligava a la ciutadania a traslladar-se fins al departament d’Agricultura.

El canvi impulsat té per objectiu facilitar l’atenció al ciutadà perquè aquest pugui efectuar els tràmits oportuns en els punts o oficines administratives que estan situades arreu del territori i que tingui més a prop.

El nou sistema de tràmits ha estat coordinat entre el Ministeri i els comuns i també s’ha informat del canvi als centres veterinaris, a fi efecte que puguin traslladar la informació als propietaris dels animals. Cal recordar que la notificació per procedir a donar d’alta una animal al RAC sempre s’ha de cursar una vegada l’animal ha estat degudament identificat i se li ha atribuït el passaport corresponent per part del seu veterinari. El mateix procés s’ha de seguir en cas de mort de l’animal.

En el cas de les cessions (notificació de canvi de propietari d’un animal) la gestió es podrà cursar directament per part de la persona que ja figuri com a propietari de l’animal al RAC, adjuntant la corresponent declaració de cessió de l’animal que ha d’estar signada per les dues parts.

Altrament els propietaris d’animals també podran cursar directament la baixa dels animals que no s’hagin notificat prèviament des d’un centre veterinari a través del RAC adjuntant la corresponent declaració jurada en la qual s’ha de fer constar la causa de la baixa.

TOTES LES NOTÍCIES