La capital té pendents de cobrament més de 84.000 euros per infraccions al Codi de Circulació

El Comú d’Andorra la Vella té pendents de cobrament 84.169 euros per infraccions al Codi de Circulació. El BOPA ha publicat aquest dimecres a través d’un edicte la relació de les persones denunciades per haver comès alguna infracció al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat.

El Comú d’Andorra la Vella té pendents de cobrament 84.169 euros, que amb el recàrrec del 20% ascendeixen fins als 101.003 euros, per diverses infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals d’estacionament. Davant la impossibilitat de contactar amb les persones denunciades, el Comú ha publicat la llista al BOPA a través d’un edicte.

A partir d’ara, les persones que apareixen a la llista poden presentar al·legacions en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte. Si la persona denunciada no formula al·legacions ni procedeix a l’abonament de la sanció en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la notificació de la denúncia, es considerarà resolt l’expedient i notificada la resolució sense necessitat de dictar resolució expressa.

Durant el mes següent a comptar de la data de notificació de la resolució, en cas que s’imposi una sanció, la persona denunciada podrà efectuar el pagament de forma voluntària i sense reducció en el seu import. En cas que no s’hagin presentat al·legacions, el termini d’un mes, per tal d’efectuar el pagament, es computarà a partir de la finalització del termini de presentació d’al·legacions.

Transcorregut, en els dos casos, el termini d’un mes, es procedirà a l’execució forçosa de la sanció aplicant un recàrrec únic del 20%. La resolució ja sigui expressa o tàcita, pot ser recorreguda en alçada davant del Govern en el termini de tretze dies hàbils. Aquest termini es comptarà a partir de la seva notificació, en el cas que sigui expressa, o a comptar de la finalització del termini de presentació d’al·legacions en el cas que sigui tàcita.