Inici del període voluntari de pagament de la Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats

tributaria

El ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha informat que properament s’iniciarà el període voluntari de pagament de la Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques de l’any 2014. Atès que aquest exercici és el primer després de l’entrada en vigor de les modificacions introduïdes a la llei de la Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques per la Llei del comerç; i per la Llei de modificació de la Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, es recorda que els subjectes obligats al pagament de la referida taxa són:

–    Les societats inscrites en el Registre de Societats Mercantils, i que no constin com a dissoltes, liquidades o extingides.
–    Els comerços inscrits en el Registre de Comerç, i que no constin com a cancel·lats. La Llei del Comerç amplia el supòsit de negocis cancel·lats a la inscripció del cessament definitiu d’activitats al Registre de Comerç.
–    Els professionals titulats no assalariats inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions.

Així mateix, el Govern ha recordat que en la darrera modificació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada es simplifiquen els tràmits de dissolució de les societats. A més, la Llei de modificació de la Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals preveu un règim transitori pels professionals titulats autoritzats abans del 5 de febrer del 2014, als que no s’aplica la supressió del període de tres anys d’inscripció a l’efecte que s’iniciï l’obligació de satisfer la quota corresponent per cada professió titulada autoritzada.