Per tal de donar compliment Pla d’estadística 2018-2021 que estableix com un dels objectius estratègics instrumentals implementar les principals classificacions, nomenclatures i codis de l’estadística pública harmonitzada a escala europea o internacional, l’Executiu ha aprovat el Decret de Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019, anomenada CAEA-2019.

El Decret pel qual s’aprova la CAEA-2019 conté un article únic que aprova la classificació. Aquesta està publicada en l’annex d’aquest Decret i s’estructura en sis articles, dos disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final que regulen, entre d’altres, l’ús obligatori de la CAEA-2019 en l’àmbit estadístic i administratiu, l’estructura de la CAEA-2019, les unitats estadístiques, la classificació de les unitats estadístiques i l’actualització de la CAEA-2019.

Ha estat el Departament d’Estadística l’encarregat d’elaborar la proposta de Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019 basada en el Reglament (CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de desembre del 2006, pel qual s’estableix la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques NACE Revisió 2.

L’objectiu és afavorir la integració de la informació administrativa i la màxima comparabilitat dels resultats estadístics, especialment en l’àmbit de les classificacions d’activitat econòmica, productes, consums, ocupacions, salut i nivells educatius. També per impulsar les classificacions homòlogues d’ús obligatori en l’àmbit europeu i internacional per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.