Exteriors selecciona candidats per a un estatge formatiu a la missió d’Andorra a l’ONU

El ministeri d’Afers Exteriors ha procedit a la convocatòria d’un procés de selecció per a una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides per una durada de quatre mesos.

L’estada permetrà al candidat conèixer el funcionament d’una representació diplomàtica d’Andorra participant en l’activitat diària i col·laborant en les tasques de personal

Els requisits que es tindran en compte per a l’atribució de les places són els següents:

– Nacionalitat andorrana

– Tenir una titulació d’ensenyament superior estatal de nivell 3 del MATES en ciències polítiques, dret, relacions internacionals, ciències econòmiques, ciències socials o equivalent reconeguda pel Departament d’Ensenyament Superior i Recerca

– Domini del català, i molt bon coneixement del francès, l’anglès i el castellà

– Domini de les aplicacions informàtiques a nivell d’usuari

– Es valorarà el coneixement de la pràctica de les relacions internacionals, de les organitzacions internacionals i haver cursat alguna matèria en relació a aquesta temàtica durant la carrera universitària.

El ministeri d’Afers Exteriors es farà càrrec de les despeses del desplaçament des d’Andorra al lloc de destí, de retorn un cop acabada l’estada, de l’allotjament al lloc de destí i del transport intern al lloc de destí.

L’assegurança és a càrrec de la persona interessada que haurà de garantir la seva cobertura sanitària i la seva responsabilitat civil durant tot el període d’estada formativa.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud amb una carta de motivació en català al Ministeri d’Afers Exteriors (Sra. Gemma Cano, Directora d’Afers Multilaterals i Cooperació) acompanyada del Curriculum Vitae, d’una fotocòpia del passaport i dels títols acreditatius corresponents. Es procedirà a una primera selecció per Curriculum Vitae i als candidats seleccionats se’ls convocarà per una entrevista oral.

Les sol·licituds han de ser presentades en el termini màxim de 15 dies a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.