Es resol la subhasta d’emissió de deute públic de 100 milions d’euros

l Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la resolució corresponent a la subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra en la modalitat de bons, del 13 d’abril del 2016. Aquesta resolució estableix l’import nominal adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció, que han concorregut a la subhasta per compte propi, per compte de clients, i per compte d’entitats financeres d’inversió andorranes.

El detall és el següent:

Nombre de títols Valor nominal
Crèdit Andorrà, S.A 27.332. 27.332.000 €
Andorra Banc Agrícol Reig, S.A 12.430, 12.430.000 €
Mora Banc Grup, SA; Mora Banc SAU 43.636, 43.636.000 €
BancSabadell d’Andorra, SA 16.602, 16.602.000 €
TOTAL 100.000, 100.000.000 €

La suma del valor nominal que correspon al conjunt de sol·licituds presentades ha superat en un 151,25% l’import màxim nominal de l’emissió. Per tant, l’adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades s’ha efectuat de manera prorratejada a les seves peticions, tal com preveu el Decret del 30 de març del 2016. Així doncs, cadascuna d’aquestes entitats procedirà al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció que s’hagin de liquidar per mitjà de les mateixes entitats.

Import sol·licitat Valor nominal de l’emissió Rati
151.249.000 € 100.000.000 € 151,25 %

El passat 30 de març, el Govern va aprovar el decret d’aprovació del segon programa d’emissió de deute públic del Principat d’Andorra i a l’empara d’aquest programa, l’emissió de deute públic a llarg termini per un import de 100 milions d’euros en la modalitat de bons, amb una rendibilitat de l’1,00% calculada al descompte sobre els títols de 1.000 euros cadascun.

Les condicions de l’emissió són les següents:

• Emissor: Govern del Principat d’Andorra
• Nombre de títols emesos: 100.000
• Categoria de l’instrument: Bo de cupó zero
• Formalització del deute: Bons a 24 mesos (venciment 13 d’abril del 2018)
• Tipus d’interès fix: Cupó zero
• Rendiment d’amortització: 1,00%/ any
• Preu d’emissió de la unitat: 980,35 euros

El fullet base (Base Prospectus) aprovat per Govern, està en línia amb els estàndards exigits a escala internacional i dóna cobertura al segon programa d’emissió de deute públic del Principat d’Andorra, de fins a un màxim de 715.000 euros. El fins ara aprovat permet continuar dotant les emissions de bons que el Govern aprovi a l’empara del mateix, la primera de les quals és l’emissió del 13 d’abril del 2016, per un import nominal de 100 milions d’euros, d’unes característiques que les fan homologables i elegibles tant per part d’inversors nacionals com internacionals.

Les emissions de deute públic vigents, segueixen totes elles els estàndards internacionals esmentats, i han tingut, igual que totes les anteriors emissions portades a terme prèviament a la realització del primer i del segon programa d’emissió de deute públic, respectivament, una acollida molt bona entre els inversors. Això anima el Govern, atesa la necessitat de captar nous fons que permetin el refinançament de l’endeutament, a seguir la línia iniciada ja fa un temps amb la finalitat de continuar diversificant les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *