Es regulen els membres de la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública

governEl Consell de Ministres ha aprovat el reglament que regula l’elecció de la Comissió de Seguiment que liderarà la gestió del Pla de Pensions de la Funció Pública, tal com preveu la mateixa Llei del Pla de Pensions. Aquesta Comissió haurà de vetllar pels interessos i el rendiment que ha de donar aquest Pla.

Actualment, tal com preveu la llei, hi ha una Comissió de Seguiment que es va constituir amb caràcter provisional el passat 11 de juny. Aquesta està formada pel secretari d’Estat de Funció Pública, per l’interventor general, els dos interventors delegats de més edat, els membres de la Comissió Consultiva i els treballadors de més edat de cada cos de l’administració, fins arribar a un total de 12 membres.

El reglament aprovat determina com s’escolliran, es remouran i es substituiran els membres de la nova Comissió de Seguiment. La comissió l’han de formar 12 persones, de les qual 2 són interventors designats per Govern, un altre és el secretari d’Estat de Funció Pública i un altre és l’interventor general, també designat pel Govern que exerceix la presidència. La Comissió la completen 8 membres més, tots ells representants dels treballadors i assimilats de la Funció Pública.