Es regula l’auditoria per a asseguradores i financeres en relació a l’IRPF del capital mobiliari

El Govern, a proposta del Ministeri de Finances, ha aprovat, aquest dimecres, el Decret que regula el contingut de l’informe de l’entitat auditora externa en relació a les rendes del capital mobiliari subjectes a l’impost sobre la renda de les persones físiques satisfetes per les entitats financeres i asseguradores.

El Reglament d’aplicació de l’IRPF estableix que les entitats financeres o asseguradores no han de presentar una declaració resum de les retencions i dels ingressos a compte relacionats amb rendes de capital mobiliari satisfetes, com fan la resta d’entitats. En el cas de les financeres i asseguradores estan obligades a presentar un informe d’una entitat auditora externa que expressi l’opinió sobre la certesa i la integritat de les dades esmentades en les declaracions periòdiques. A més, l’informe ha de fer referència al compliment de les disposicions reguladores de l’IRPF en relació a les quantitats retingudes i els ingressos a compte.

Així, el Decret aprovat aquest dimecres determina com s’ha de fer el nomenament de l’entitat auditora externa, estableix que l’informe s’ha de presentar juntament amb un formulari durant el primer semestre natural posterior a l’any fiscal, i determina el contingut que ha de recollir l’informe.

A més, juntament amb el Decret, s’ha aprovat aquest dimecres la Guia d’actuació sobre els treballs de revisió esmentats que han de fer les entitats auditores externes.