Es presenta el Projecte de llei que regula per primera vegada el Cos d’Educació

Foto SFG

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el president del Sindicat d’Ensenyament Públic, David Garcia, han presentat avui el Projecte de llei del Cos d’Educació, que va ser ratificat aquest dimecres pel Consell de Ministres i que s’entrarà a tràmit parlamentari demà mateix. Les dues parts han volgut presentar el text conjuntament, ja que comparteixen el convenciment que és un pas endavant que era necessari.

La futura llei regularà per primera vegada el Cos d’educació, que va ser reconegut com a cos especial per la Llei de l’any 2000, però que fins ara no ha comptat amb una normativa pròpia. Així, el text es basa en els preceptes del Projecte de llei de la Funció Pública pel que fa a les qüestions retributives, el foment de la mobilitat i la formació, i desenvolupa de manera diferenciada les casuístiques concretes del Cos d’Educació.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior ha posat de relleu que l’elaboració d’aquest text es va iniciar l’any 2015, i que des que es va tancar el Projecte de llei de Funció Pública es va intensificar la feina amb els diferents col·lectius i amb les negociacions amb el sindicat. El text, a més, ja ha passat per la Comissió Consultiva que també hi ha fet aportacions, de les quals algunes s’han inclòs per millorar el projecte de llei. Així, el projecte de Llei no és el que íntegrament cap de les dues parts haurien proposat individualment però assoleix un elevat grau de consens.

Un cop entrat a tràmit parlamentari el projecte de llei, però, quedaran pendents diverses qüestions que requereixen de desplegament reglamentari, i en aquest sentit, el ministre s’ha compromès a treballar-les també de manera conjunta amb el sindicat i amb altres actors que hi puguin estar implicats. Per la seva banda, el president del SEP ha manifestat la seva voluntat de ser molt presents en aquest procés.

Pel que fa als punts destacats que regula el projecte de llei, el ministre ha remarcat, entre d’altres la regulació dels processos de selecció del personal interí, donant-los caràcter oficial i més transparència. Així, les borses d’interins, que ja existeixen actualment, passaran a ser una obligació legal, i això comportarà també la creació d’una plataforma telemàtica a través de la qual tots els treballadors puguin consultar en quina posició es troben i la puntuació que tenen.

També en relació amb les condicions dels interins, el text preveu el reconeixement dels anys d’antiguitat a aquells treballadors que assoleixin una plaça com a treballadors públics de caràcter indefinit.

D’una altra banda, el text que regula el Cos especial de manera específica per primera vegada, també reconeix el personal d’aquest cos com a agents de l’autoritat.

Finalment, es regulen les vacances dels membres del cos i l’edat de jubilació. Pel que fa a les vacances, s’estableix que els membres del cos tindran 45 dies naturals de vacances que s’han de gaudir entre el 15 de juliol i el mes d’agost, cosa que permetrà que les persones que estiguin gaudint d’una baixa de maternitat, paternitat o adopció durant l’època de vacances puguin recuperar aquests dies posteriorment.

Quant a la jubilació, el projecte de llei possibilita que el personal del cos d’educació es pugui prejubilar als 60 anys amb el 60% del salari si tenen una antiguitat d’un mínim de 30 anys, i així se’ls equiparà a la resta de cossos especials. La jubilació obligatòria, però, es manté als 65 anys.