Entra en funcionament un doble circuit pels turismes que surtin d’Andorra per la Farga de Moles (Vídeo)

L’Agència Tributària ha posat avui en funcionament a la Duana de la Farga de Moles un sistema de doble circuit per al trànsit de viatgers procedents d’Andorra amb l’objectiu de facilitar la circulació de vehicles per la Duana.  La Subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, juntament amb el Delegat provincial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, David Bonet, i del Comandant Vicente Luengo de la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, han assistit a la posada en marxa d’aquest nou sistema de “doble circuit”.

El sistema consisteix en l’establiment de dos carrils diferents per a aquells vehicles que han d’aturar-se per emplenar la declaració i altres tràmits duaners, i per a aquells altres que no transporten mercaderies que hagin de ser declarades.

Aquest sistema de doble circuit és vàlid exclusivament per als viatgers que transitin en vehicles de turisme. Els vehicles de transport, tant de mercaderies com de passatgers, han de circular per la ruta específicament establerta per a ells.

Pel denominat “circuit vermell” hi transitaran els viatgers amb mercaderies que hagin de ser objecte de declaració. Aquest circuit, indicat amb les corresponents marques i senyalitzacions, els conduirà a una zona d’aparcament on estacionaran el vehicle per presentar la declaració, efectuar l’ingrés que escaigui i ser objecte de la corresponent revisió, després de la qual podran continuar el viatge.

Al seu torn, pel “circuit verd” hi circularan els viatgers que no portin mercaderies que hagin de ser declarades, o que en portin en quantitats que no superin les permeses en concepte de franquícia. En tot cas, els agents de la Guàrdia Civil, en funcions de resguard duaner, podran indicar a vehicles que transitin per aquesta via que igualment han de sotmetre’s a revisió. En aquest cas se’ls sol·licitarà que estacionin al lloc apropiat. Els altres vehicles seguiran el seu trajecte sense aturar-se.

L’elecció d’un circuit o altre té el valor d’una declaració tributària, cosa que significa que el conductor que es dirigeix al circuit verd està afirmant que no porta mercaderies que superin les quantitats autoritzades en concepte de franquícia. Per això, si en la revisió que es realitzi es troben mercaderies que haurien d’haver estat declarades, s’imposaran les sancions previstes en la normativa duanera.

 

Quines mercaderies s’han de declarar?

En termes generals, i d’acord amb la normativa vigent per a les mercaderies que transporten els viatgers procedents d’Andorra a l’equipatge, estaran exemptes de declaració les mercaderies que hi ha en l’equipatge personal dels viatgers, amb les limitacions i requisits següents i sempre que no siguin mercaderies de caràcter comercial:

–      Mercaderies el valor global de les quals no passi de 900 euros per persona.

–     Per a viatgers menors de 15 anys, qualsevol que sigui el transport utilitzat, el valor global de la mercaderia no ha d’ultrapassar els 450 euros.

–     En el cas dels productes alimentaris, independentment de determinades franquícies específiques, el límit és de 300 euros per persona.

–     No es tindrà en compte el valor de l’equipatge personal del viatger quan s’importi temporalment o es reimporti després de la seva exportació temporal.

–     Tampoc no es tindrà en compte el valor dels medicaments necessaris per a l’ús personal dels viatgers.

Més enllà d’aquestes regles generals existeix una sèrie d’excepcions per a determinades mercaderies, que compten amb franquícies específiques. És el cas del tabac, les begudes alcohòliques, els perfums i diversos productes alimentaris (lactis, sucre, carn, cafè i te). En el cas concret del carburant, la quantitat exempta de declarar es correspon amb el dipòsit normal del mitjà de transport utilitzat pel viatger, així com el contingut en un dipòsit portàtil homologat sempre que no passi de 10 litres.

Per damunt d’aquests límits les mercaderies han de ser declarades i, per tant, els viatgers hauran de circular pel circuit vermell. També han de passar pel mateix circuit els vehicles que transportin béns que han de ser objecte de declaració a l’entrada a Espanya per raons diferents de l’aplicació dels tributs a la importació. Per exemple, han de presentar declaració les persones que travessin la frontera amb una quantitat de diners en efectiu superior a 10.000 euros. A més, cal recordar que la importació de diverses espècies animals i vegetals està prohibida en virtut dels convenis internacionals subscrits per Espanya.

Per a més informació sobre les franquícies previstes en la normativa duanera poden consultar el portal web de l’Agència Tributària:

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/Folletos_informativos/regviaje_11_10.pdf

El senyal indicador dels nous circuits serà el següent:

duana2

 

 

 

 

 

 

TOTES LES NOTÍCIES