Els assalariats es redueixen un 3,9% en l’últim any

El nombre total d’assalariats del mes de febrer és de 38.045 persones. La tendència anyal continua sent negativa amb el -3,9%. El sector de la construcció manté una acusada tendència a la baixa, el -14,5% en tendència anyal d’assalariats.

En tendència anyal d’assalariats, també cal assenyalar l’evolució negativa dels sectors d’”Indústries manufactureres” amb un -7,1%, “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç” amb un -6,7% i “Agricultura” amb el -4,4%.

El salari mitjà total és de 1.928,63 euros per aquest mes. Es manté amb una tendència anyal positiva estabilitzada del +0,5%, indicant que els salaris continuen creixent sensiblement en alguns sectors.

A part del sector de la construcció, encara amb un -14,5% en tendència anyal, cal assenyalar una tendència negativa dels sectors d’”Indústries manufactureres” amb un -7,1%, “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç” amb un -6,7% i “Agricultura” amb el -4,4%, de tendència anyal per aquest mes.

La massa salarial total del mes és de 73,4 milions d’euros. La tendència anyal es manté a la baixa, amb una reducció del -3,0%. A part de la “Construcció”, amb un -16,0%, els sectors més impactats per la tendència negativa de la massa salarial són els sectors de “Indústries manufactureres” (-5,8%) i “Comerç a l’engròs” (-5,4%).

El sector “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua”, creix en massa salarial amb una tendència anyal del +5,0%, així com el sector relacionat amb les activitats sanitàries, amb un +3,3% i el sector del sistema financer amb el 2,9%.

El salari mitjà total és de 1.928,63 euros per aquest mes, amb una tendència anyal del +0,5%. Aquest augment, és conseqüència principalment del creixement moderat del salari mitjà en els sectors “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas natural i aigua”, amb el +2,9% anyal, “Transports i comunicacions” amb un 2,0% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” amb un +1,7%.

Per contra, presenten una lleugera tendència interanual negativa els sectors “Sistema financer” amb un -2,9%, “Agricultura i ramaderia” amb el -2,8% i “Construcció” amb un -1,8%.

TOTES LES NOTÍCIES