El Tribunal de Comptes estableix els criteris per a un major control de les finances dels partits

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publica aquest dimecres l’acord pel qual s’aproven els criteris sobre la comptabilitat dels partits polítics i que era una de les disposicions que preveia la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral aprovada al setembre del 2014. Aquesta llei va ser aprovada per unanimitat de tots els grups i precisament un dels aspectes que més es van valorar va ser el fet que el Tribunal de Comptes augmentés les seves atribucions per poder realitzar una fiscalització més acurada dels partits polítics i del finançament electoral.

El Tribunal de Comptes estableix que la comptabilitat dels partits polítics ha de contenir de manera detallada l’estat d’ingressos i de despeses i l’inventari de béns que el partit polític utilitza, té a la seva disposició o de què és titular.  En aquest punt, especifica que s’haurà d’incorporar tota aquella informació necessària per identificar el bé, la seva procedència (adquisició, donació, cessió d’ús, etc.), cost d’adquisició, valoració, estat d’ús, vida útil, finançament, càrregues o altres garanties.

Els llibres de tresoreria hauran d’incloure de manera separada els ingressos corresponents a les quotes dels membres i simpatitzants; les donacions privades; les operacions de crèdit; els rendiments d’activitats pròpies; els rendiments patrimonials; els llegats i herències rebudes; la subvenció pública general; i les subvencions electorals. Igualment, s’hi han d’anotar com a mínim les despeses de personal; d’adquisició de béns i serveis; financeres de crèdits; altres despeses d’administració; i les de les activitats pròpies dels partits. A més, s’han d’anotar les operacions de capital relatives a crèdits d’institucions financeres; inversions; i deutors i creditors.

Els comptes anuals corresponents a l’exercici anterior s’hauran d’aprovar abans del dia 1 de març i hauran d’incloure el balanç, el compte de resultats, l’inventari de béns i una memòria explicativa. Els comptes anuals inclouran la totalitat dels actius i els passius del partit, inclosos els de caràcter electoral.

La memòria inclourà la relació de subvencions públiques i de donacions privades rebudes de persones físiques amb referència concreta, en cadascuna d’elles, dels elements que permetin identificar al donant i senyalar l’import de capital rebut.

Tots els partits polítics hauran de remetre els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici anterior al Tribunal de Comptes abans de l’1 d’abril. Una vegada presentats, s’hauran de remetre en el termini màxim d’un mes, al Registre de partits polítics, amb la justificació emesa pel Tribunal de Comptes conforme s’ha efectuat la seva presentació. En la memòria els partits polítics hauran d’informar dels mecanismes de control intern dels seus comptes, que garanteixin la transparència i el compliment de les seves obligacions legals en matèria de finançament. El partit haurà de lliurar al Tribunal de Comptes una còpia dels informes i les conclusions sobre aquest control.

En el cas d’eleccions, cada candidatura confeccionarà la seva comptabilitat. L’acord del Tribunal de Comptes també estableix que les formacions polítiques podran concórrer conjuntament, mitjançant pactes de coalició als processos electorals que es convoquin, una de les demandes que s’havia fet en el decurs de la redacció i esmena de la proposició de llei. En els comptes anuals, cada formació de la coalició reconeixerà la seva responsabilitat pel que fa als ingressos i despeses en funció de la proporcionalitat que s’hagi establert en el pacte electoral.

Text: ANA