El SIPAG, contrari a l’autorització preceptiva en el règim d’incompatibilitat professional

Davant la polèmica generada per l’exercici d’activitats a part de la feina a l’Administració per part d’alguns treballadors i alts càrrecs, el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General vol fer pública la seva opinió:

En el procés de discussió i aprovació de la Llei 1/2019 de la funció pública, els sindicats ja ens vam mostrar contraris a l’exclusivitat professional del funcionariat, perquè pensem que la nostra feina només hauria de ser incompatible amb activitats que entressin en conflicte d’interès amb el treball a l’Administració. Potser amb l’ànim de simular que es volia recollir aquesta demanda, es van introduir a la Llei alguns supòsits en què es pogués compatibilitzar la feina amb altres activitats professionals, com el fet de no treballar a temps complet, de tenir un contracte d’interinitat per menys d’un any o tenir un sou inferior al 120% del salari mínim interprofessional. En tots aquests supòsits, cal demanar autorització a la Secretaria d’Estat de Funció Pública.

Pensem que l’autorització preceptiva pot provocar arbitrarietat, com en molts altres casos d’aplicació d’aquesta Llei, i això deriva en situacions de desigualtat flagrant, com que alguns treballadors amb salaris baixos no obtinguin permís i, en canvi, n’hi hagi d’altres en més bona situació que ni tan sols el demanin.

Deixant de banda consideracions de caràcter polític, atès que com a sindicat mantenim la neutralitat, continuarem defensant que es modifiqui la Llei per regularitzar totes les situacions que calgui, i no considerem oportú dur a terme una persecució per motius d’incompatibilitat. En el cas que es detecti alguna irregularitat o manca de declaració de l’IRPF o de cotització a la CASS, els organismes pertinents són els que ho han d’inspeccionar i, si escau, sancionar.

Així, celebrem la voluntat expressada pel ministre portaveu, Èric Jover, i el ministre de presidència, Jordi Gallardo, de clarificar aquests punts de la normativa i confiem que tinguin en compte les nostres aportacions.

Text SIPAG