El Servei de Policia puntualitza les informacions sobre el concurs de nous agents

policiaEn referència a la notícia publicada el dia 24 de febrer del 2014 al “Diari d’Andorra”, des del Cos de Policia es volen aclarir determinades informacions facilitades, en relació amb el concurs de vint places d’Agent de Policia.

1. Segons el plec de bases del concurs, que és posat en coneixement i es troba a disposició de totes les persones que concorren a la convocatòria, qualsevol candidat que sigui declarat “no apte“ en determinades proves (art. 5.4.3 i 5.8.2), on es troben incloses tant les proves mèdiques com la prova psicotècnica, pot interposar recurs en relació amb la valoració d’aquestes proves. La interposició del recurs en temps i forma suposa que aquesta valoració queda en suspens i el candidat pot continuar efectuant la resta de proves, per mentre es resol el recurs interposat.

Si aquesta resolució és favorable, i el candidat ha superat, al mateix temps, tot el procés de selecció, passa a formar part de les persones susceptibles d’obtenir una de les places convocades, en funció dels seus resultats globals en relació amb la resta de candidats que es troben en la mateixa situació.

Contràriament, si la resolució del recurs per ell interposat és desfavorable, el candidat queda definitivament exclòs del procés de selecció.

Actualment, diversos candidats declarats “no aptes” en la valoració de la prova psicotècnica han interposat recurs en temps i forma contra aquesta valoració. De conformitat amb el que disposa el plec de bases, continuen participant en el procés de selecció (del qual, fins a la data, en cap moment han restat exclosos), compte tingut que, a data d’avui, cap d’aquests recursos ha estat resolt.

Per tant, i en aquest moment, el procés de selecció no ha conclòs i els candidats mantenen les expectatives que es deriven dels seus respectius resultats, amb el benentès que el resultat dels recursos presentats pot incidir en l’atribució de les places limitades a un o altre candidat.

2. El plec de bases del concurs estipula a l’annex número 1 les causes mèdiques que són motiu d’exclusió i, doncs, conegudes des del principi pels candidats. Existeixen dues proves mèdiques, una general al principi del procés i una segona molt més específica que es reserva per al final en atenció als mitjans humans i materials que es requereixen a l’efecte.

En aquest sentit, els candidats que van decidir començar a participar en el procés de selecció tot i saber que podien o serien exclosos per causes mèdiques ho van fer voluntàriament i sabedors d’aquesta possibilitat.

3. En relació amb la composició del comitè de selecció, en el mateix plec de bases consta la seva composició, amb indicació dels membres que actuen com a titulars, els quals tenen expressament assignat un suplent. Actualment, i en absència de dos dels membres titulars inicials, aquests han estat substituïts pels suplents designats en el seu dia a tal efecte, el que ha permès garantir la continuïtat del procés amb total normalitat i sense dilacions temporals de cap tipus.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *