El Raonador del Ciutadà pressuposta 23.000 euros en viatges per al 2013

La institució del Raonador del Ciutadà ha previst per al 2013 gastar-se 23.000 euros en viatges. Així consta en la partida pressupostària 2.3.1 destinada a locomoció i desplaçament de personal i que representa un 9,3% del total del seu pressupost. Els compromisos institucionals que requeririen aquesta despesa són les participacions en congressos d’organitzacions d’ombudsman de les quals la institució del Raonador en forma part i trobades de caire tècnic o formatiu sobre temàtiques específiques. El Raonador del Ciutadà emana del Consell General i aquest és qui el dota pressupostàriament.

La partida destinada a cobrir les despeses dels viatges que els membres de la institució del Raonador del Ciutadà fan per participar en trobades i/o congressos de caire internacional ha anat disminuint en els darrers tres anys. Tot i això, els pressupostos del 2013 contemplen una xifra que puja fins als 23.000 euros destinats a locomoció i desplaçament de personal, un 9,3% del total que ascendeix a 246.459 euros. Aquesta xifra contrasta, per exemple, amb els números del Consell General que dedica un 2,8% del seu pressupost a la mateixa partida.

Malgrat aquest fet, els pressupostos del Raonador del Ciutadà complirien amb els criteris de temporització que el Govern ha aplicat als seus propis comptes i que va traslladar al Consell General com a guia per elaborar els seus i els de les institucions que en depenen pressupostàriament, que són, a més de la del Raonador del Ciutadà, el Tribunal de Comptes i l’Agència de Protecció de Dades.

L’any 2009, sota la presidència de Pere Canturri, la institució va pressupostar 28.000 euros, dels quals en va gastar la pràctica totalitat: 27.985. Els dos anys següents, el 2010 i el 2011, es va funcionar amb dotzenes parts, ja que no va haver-hi pressupost aprovat pel Consell General. En l’única liquidació de comptes publicada d’aquests dos anys, la del 2010, consta que se’n van gastar una mica més de la meitat: 15.537 euros, i la resta van quedar com a romanent de caixa. Els números de l’any en curs, el 2012, ja amb pressupostos de majoria parlamentària taronja i amb Josep Rodríguez com a raonador del ciutadà, es van pressupostar en 25.500 euros.

El Raonador del Ciutadà forma part de diverses institucions internacionals d’ombudsman, segons consta en els informes que emet cada any, que organitzen diferents trobades i congressos: Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI); Institut de l’Ombudsman per a la Regió Europea (EOI); Associació d’Ombudsman de la vessant Mediterrània (AOM); Associació d’Ombudsman Mediadors de la Francofonia (AOMF); i la Federació Iberoamericana d’Ombudsman (FIO).

La memòria anual del 2011 no és excessivament explícita respecte les sortides realitzades per la institució. Així, diu per exemple que ‘En aquests darrers mesos hem participat en reunions/congressos internacionals com: el 7è Congrés de l’AOMF (Associació d’Ombudsman i Mediadors de la Francofonia), en el qual hem estat nomenats com a vocals en el Consell d’Administració’. O que ‘hem mantingut relacions amb altres organitzacions internacionals’ citant-les totes elles, però sense especificar com s’han materialitzat aquestes reunions.

 

Els desplaçaments del 2009 i 2010

Les dues memòries anteriors -la del 2009 i la del 2010- sí que detallen una a una les sortides realitzades i quines han estat les persones membres de la institució que hi han assistit. El 2009, per exemple, hi ha l’assistència per part del raonador i la secretària general als congressos de la IOI a Estocolm, de l’AOMF al Quebec, i la participació del raonador al Congrés de la FIO a Madrid.

Però a part de congressos també va haver-hi participacions de la secretària de la institució a una Taula de Treball sobre la protecció dels menors tutelats, celebrada a Pàdua; i a una Reunió Anual de Punts de Contacte, celebrada a Budapest.

El raonador i la secretària general també van participar aquell any en la inauguració de la nova seu de l’Associació dels Mediadors de la Vessant Mediterrània, a Tànger; i en la 3a Trobada de Defensors de la Vessant Mediterrània, celebrada a la ciutat d’Atenes; així com als actes organitzats, pel médiateur de la Regió Valona, a Namur, amb motiu del seu XV aniversari.

El 2010, any en què baixa substancialment la despesa en viatges fins a 15.537 euros, la memòria anual constata la participació del raonador del ciutadà, acompanyat de la secretària general a la Conferència europea i Assemblea General de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, celebrada a Barcelona; i la participació del raonador del ciutadà al XV Congrés de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, celebrat a Cartagena d’Índies. Igualment, també es van fer desplaçaments a Bilbao, Madrid i Rabat, per participar en tallers de formació i trobades per posar en comú les experiències.

La institució del Raonador del Ciutadà compta amb quatre persones: el raonador, la secretària general i dues administratives.

1 comentari

  1. No trobo correcte que el Raonador s’espetegui 23.000 € amb viatges per suposats compromisos internacionals. En primer lloc aquest suposats compromisos no és imperatiu assistir-hi ni ens aporten res a cap nivell, en segon lloc no sé que hi fa a les reunions algú que no parla ni francès ni anglès i amb esforç el català.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES