El PS proposa apujar la deducció de l’IRPF per fills a càrrec i reduir-la a la meitat per als plans de pensions

riosEl Partit Socialdemòcrata ha presentat un total de 46 esmenes al projecte de llei de l’impost de les persones físiques (IRPF). La proposta del PS és una única base de tributació que inclogui les rendes del treball i de l’estalvi, i gravar amb un 10% a partir dels 30.000 euros i amb un 20% a partir dels 115.000 euros, corresponents a deu vegades el salari mínim. A més, vol incrementar de 750 a 2.500 euros la deducció per fills i ascendents a càrrec, i en canvi, reduir de 5.000 a 2.500 euros la deducció per a plans de pensions. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha explicat que l’objectiu de les esmenes és doble: d’una banda fer l’impost més simple, i de l’altra fer-lo més just. D’altra banda, Rios assegura que la recaptació que s’aconseguiria amb aquest model seria similar a la del model del Govern, ja que per una banda les rendes inferiors a 30.000 euros no tributarien, però en canvi no hi ha bonificació del 50% fins a 40.000 euros i també volen que tributin els dividends i les participacions en beneficis.

L’objectiu de les esmenes presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata és que l’IRPF sigui ‘més simple i més just’. Així, per una banda s’opta per una sola base de tributació que englobi totes les rendes, tal com també ha proposat el grup mixt.

D’atra banda, el PS modifica el mínim exempt i estableix dos tipus: un 10% per a les rendes a partir de 30.000 euros, i un 20% per a les rendes iguals o superiors a deu vegades el salari mínim interprofessional anual, que actualment correspondria a 115.440 euros. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha explicat a l’ANA que entenen que una persona que cobri 2.000 euros ‘ja contribueix a través de les figures impositives indirectes’, i que en canvi, les persones amb rendes de més de 10.000 euros mensuals ‘tenen capacitat per fer un esforç superior a l’Estat’. A més, Rios creu que la proposta del Govern d’un únic tipus al 10% pot provocar que en un futur ‘els països amb els quals volem signar convenis de no doble imposició ens obliguin a apujar-lo’.

Des del PS també es considera que amb el seu model, la recaptació seria similar, ja que les rendes entre 24.000 i 30.000 no tributen, però no preveuen la bonificació del 50% fins a 40.000 euros, i a més, proposen que també tributin els dividends i les participacions en beneficis.

Amb les esmenes del PS també es pretén ‘incorporar factors socials’, com és augmentar les deduccions per fills i ascendents a càrrec fins a 2.500 euros, ja que consideren que en la proposta del Govern ‘es quedaven curtes tenint en compte el nivell de despesa que pot generar un fill’. També entenen que és excessiva la deducció màxima en el cas de disposar de plans de pensions, ja que creuen que les aportacions superiors a 200 euros al mes haurien de tributar, per evitar que aquests instruments es converteixin en una fórmula ‘per no pagar tant IRPF’. Per aquest motiu, proposen reduir de 5.000 a 2.500 euros el màxim deduïble per aquest concepte.

Rios també ha destacat les esmenes encaminades a evitar que les indemnitzacions per acomiadament, les prestacions d’invalidesa i les ajudes socials estiguin subjectes a l’IRPF. Pel que fa a l’exposició de motius, el PS l’ha esmenada per donar més importància a l’objectiu principal del nou impost, que consideren que és el de complir el mandat constitucional de contribuir segons les possibilitats de cadascú, per sobre del de tenir un model fiscal homologable.