El PS pregunta quants diners s’han perdut per les deduccions introduïdes a l’impost de societats

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol saber com han afectat a la recaptació de l’impost de societats les noves deduccions introduïdes pel Govern de Demòcrates per Andorra (DA) a inicis del seu primer mandat. Per això, el conseller general Gerard Alís ha tramitat dues demandes d’informació mitjançant les quals vol obtenir les dades que permetin conèixer l’abast d’aquests canvis des de l’any 2012. Des de la formació es vol poder quantificar quants milions ha deixat d’ingressar l’Estat i quants en pot perdre en els exercicis vinents a conseqüència d’ aquestes modificacions, més tenint en compte que el mateix ministre de Finances, Jordi Cinca, va admetre recentment, durant el debat de totalitat al pressupost del 2018, que havia estat un error introduir-les a la llei.

Així, en l’escrit presentat a Sindicatura, el parlamentari socialdemòcrata demana, en primer lloc, un “quadre resum de les liquidacions de l’impost de societats relatives als exercicis fiscals 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 que tributen al règim general”. Entre les dades sol·licitades, hi ha la base total de tributació, l’import total de les deduccions aplicades, desglossades per tipologia i l’import total recaptat per cada any. Alís també vol que se li faciliti un “quadre resumint els imports totals de deduccions pendents d’aplicar a data 31 de desembre del 2016”. La mateixa informació demana el conseller general del PS pel que fa als règims especials previstos i pel que fa als organismes d’inversió col·lectiva.

A més, en una segona demanda d’informació, el parlamentari socialdemòcrata sol·licita que se li faci arribar les mateixes dades en relació a una altra figura tributària: l’impost que grava el rendiment de les activitats econòmiques de les persones físiques (IAE o IRPF segons el moment). Les dades es demanen també des de l’exercici 2012.

Alís ha explicat que amb les demandes “volem tenir la quantificació concreta de les deduccions que s’apliquen” i ha recordat que “en el marc del debat a la totalitat del pressupost va sortir la qüestió i el ministre de Finances ens va dir que hi havia marge per incrementar els ingressos”.

El conseller socialdemòcrata ha posat en relleu que “una de les primeres actuacions fiscals de DA en entrar a Govern fou modificar la llei, encara que no havia entrat a vigor, per crear noves deduccions”. Llavors, ha recordat, “ja vam advertir que minvarien la capacitat recaptatòria de l’Estat”, fet que “ara el mateix Govern reconeix”. Per això, des del PS s’entén que “cal fer un treball sobre aquest tema”. A més, amb la demanda es vol mirar de “quantificar quin és l’impacte de la no tributació dels organismes d’inversió col·lectiva”. En aquest sentit, cal recordar que la legislació contempla aquestes entitats però que, tant per l’impost de societats com per l’IRPF el seu gravamen és del 0%.

Des del PS, es veu amb preocupació que el mateix ministre hagi reconegut que introduir aquestes deduccions va ser un error. Així, es considera que l’impacte en les arques públiques pot haver suposat deixar d’ingressar en els darrers exercicis molts milions d’euros. A més, cal tenir en compte que l’efecte d’aquestes mesures es pot allargar en el futur i, per tant, també pot suposar importants pèrdues d’ingressos en els anys a venir.