El PS demana un pacte d’Estat pel dret a l’habitatge

Edificis d'habitatges al carrer Prat de la Creu
Edificis d’habitatges al carrer Prat de la Creu. Foto: ARXIU

L’habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania andorrana. “Els darrers anys hem viscut l’increment constant dels preus de la venda i, sobretot, del lloguer d’habitatges“, constaten des del Partit Socialdemòcrata en un comunicat alhora que recorden que la Constitució recull, en el seu article 33, l’obligació d’actuació dels poders públics per garantir les condicions perquè tothom disposi d’un habitatge digne. En aquest sentit, “entenem que la política d’habitatge del Govern -ara que en coneixem els detalls- incorre en una sèrie d’errors que la faran ineficaç i mancada d’utilitat real per a la ciutadania, ja que no es tracta d’una política en favor d’allò públic i de la majoria”, afirmen els socialdemòcrates.

El Govern ens presenta Institut de l’Habitatge com la base de la seva política, una política de pedaços, sense planificació, que no resol l’arrel del problema“, diuen, i consideren que “optar per la creació d’un nou organisme manifesta el caràcter dilatori de l’acció del Govern, que ‘externalitza’ les seves competències quan ja va suprimir el Departament d’Habitatge”. “Totes les funcions que s’atribueix l’Institut de l’Habitatge, són funcions que hauria de desenvolupar el Ministeri encarregat de l’Habitatge”, resumeix el comunicat del PS.

Aquest nou organisme actuaria com a centralitzador de la política d’habitatge, podent retenir, i fins i tot impedir, formulacions alternatives que puguin aparèixer fruit dels canvis polítics en el Govern o en els comuns, adverteixen en el comunicat. Així mateix, “entenem que cal aprofitar els recursos i els actors existents, sense necessitat de crear nous ens que només fan que dilatar l’acció pública per garantir el dret a l’habitatge i, eventualment, augmentar despeses derivades del propi funcionament de l’Institut“.

“La creació d’un fons públic-privat amb la forma d’un Organisme d’Inversió Col·lectiva (OIC) – la vareta màgica en política d’habitatge del programa de la coalició, anunciada fa un any i mig- mantindria la iniciativa de la inversió en habitatge en mans privades, quan les polítiques d’habitatge han de ser una prioritat de la iniciativa i inversió públiques“, manifesten els socialdemòcrates, que també denuncien que “la Taula de l’habitatge es troba en mans de la iniciativa privada, ja que propietaris, gestors immobiliaris i professionals del sector es troben sobrerepresentats. Per contra als arrendataris, especialment la joventut, no es troba representada. Hi ha una part important d’interessos, doncs, que segueixen quedant fora”.

“La confusió constant entre habitatge social -destinat a col·lectius específics- i habitatge a preu assequible -habitatge per sota del preu del mercat per intervenció estatal genera problemàtiques, sense aclarir l’escenari, i retarda les solucions, que mai arriben”, asseguren les files socialdemòcrates.

El PS també entén que la política de reducció de la cessió obligatòria als comuns al 0% actua de manera similar. “Entendre aquesta política com a favorable és no entendre que els recursos obtinguts de la cessió poden ser emprats pels comuns per a generar i promoure polítiques actives d’habitatge o altres equipaments i espais públics. La cessió és un benefici públic, per a l’interès general, que reverteix en el benestar col·lectiu”, recorden.

Per tot això, “considerem primordial l’elaboració d’un Pacte d’Estat pel Dret a l’habitatge d’Andorra, que sigui el catalitzador d’un Pla pel Dret a l’Habitatge 2021-2026. Un pla amb un horitzó de cinc anys, que ha de ser elaborat amb tots els actors –públics i privats– implicats en les polítiques d’habitatge a Andorra. Un pla que posi èmfasi en la situació preocupant actual de l’habitatge, i que garanteixi el dret a l’habitatge i la seva funció social“, descriu el PS.

Al mateix temps, el PS planteja sis grans reptes a desenvolupar en aquest pla dins el període establert entre el 2021 i 2026: 1. Reforçar la regulació i l’assistència dels pagaments de lloguer per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge; 2. Augmentar l’habitatge públic; 3. Mobilitzar el parc privat cap a habitatges assequibles; 4. Desenvolupar una política activa de rehabilitació que millori els entorns més vulnerables; 5. Garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne usos anòmals; 6. Preparar Andorra per afrontar l’envelliment de la població.

Per regular el mercat de l’habitatge cal aplicar canvis legislatius efectius que garanteixin els drets dels llogaters sense deixar els propietaris desprotegits jurídicament. “És bàsic reunir els principals actors, tant nacionals, com comunals, en un Pacte d’Estat de l’Habitatge que sigui el catalitzador per a l’elaboració d’una planificació en matèria d’habitatge, actualment inexistent, elaborada juntament amb tots els actors públics i privats implicats directament o indirectament en les polítiques d’habitatge”, demanen.

“El país requereix de polítiques que vetllin per la funció social de l’habitatge, garantida a la Constitució fa 27 anys i que alhora impliqui el sector públic com el principal agent de canvi d’una urgència patent a la societat andorrana. Per això, calen menys mesures urgents i trobar veritables solucions efectives a una necessitat urgent“, conclouen.

TOTES LES NOTÍCIES