El PS demana que els canvis a l’IGI bancari no afectin a les condicions financeres vigents

rios

El president del Grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha presentat aquest matí les esmenes al projecte de llei de modificació de la llei de l’impost general indirecte (IGI). Els socialdemòcrates proposen la inclusió d’una disposició transitòria que estableix que “l’entrada en vigor del nou Règim especial del sector financer definit en la present Llei no pot comportar la modificació de les condicions financeres vigents en aquest moment. Al respecte s’entendrà que en l’import dels serveis bancaris contractats fins a la data són en tots els casos amb IGI inclòs”.

El passat 3 d’abril els vots en contra del Grup Demòcrata que prosperés la proposició de llei per modificar la Llei de l’impost general indirecte (IGI) del Grup socialdemòcrata pretenia, segons el PS, evitar la pèrdua de recaptació impositiva del sector financer (que al 2013 va ser inferior a la del 2012 en més de 20 milions d’euros segons la liquidació pressupostària del Govern). Aquest text tenia com a objectiu que la modificació no comportés cap increment dels serveis contractats fins al moment pels clients i que el canvi fos assumible per la banca. Precisament seguint aquesta línia, Rios ha presentat una esmena que preveu una nova disposició transitòria amb el redactat següent: “L’entrada en vigor del nou Règim especial del sector financer definit en la present Llei no pot comportar la modificació de les condicions financeres vigents en aquest moment. Al respecte s’entendrà que en l’import dels serveis bancaris contractats fins a la data són en tots els casos amb IGI inclòs”. D’aquesta manera, “es pretén que la modificació de la llei no comporti increments en els serveis contractats pels usuaris”, assenyala Rios.

També en relació al règim especial de l’IGI pel sector financer que contempla el projecte de llei, el Grup socialdemòcrata defensa la modificació de l’article 21 per tal de que la deducció de les quotes suportades sigui només del 1% de les quotes repercutides per al total de les operacions subjectes a l’impost, enlloc del 10% que estableix el text del Govern de DA. Aquest canvi busca “incrementar al màxim possible la recaptació del règim especial del sector financer”.

D’altra banda, tal i com ja es va proposar durant al debat del Pressupost 2014, els socialdemòcrates plantegen que el tipus especial de gravamen del 2,5% a que es fixa pel transport per cable s’ampliï també al transport de passatgers, a les activitats culturals que no gaudeixin del tipus reduït o superreduït i a la comercialització d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat. En aquest sentit, Rios confia “que es tingui en compte aquest plantejament i que no es tiri a les escombraries la nostra proposta tal i com ja va succeir en el debat dels comptes de l’Estat”.

Finalment, de les 13 esmenes presentades, també destaca la que estableix l’eliminació de la disposició transitòria que estipula que durant l’exercici 2014 el Govern ha de traspassar als comuns els ingressos corresponents a la quota tributària estatal de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries corresponent a les transmissions patrimonials subjectes a l’impost efectuades durant aquest mateix exercici. En el mateix sentit, es proposa l’eliminació de la disposició final segona que regula la modificació de l’article 8 de la de l’ITP que fixa un tipus de gravamen estatal de l’1% i en cas que els comuns establissin un tribut, hauria d’estar entra una forquilla del 0,5% i el 3%. Sobre aquesta qüestió, i tenint en compte que l’IGI és un impost estatal, el grup socialdemòcrata “entén que cal delimitar clarament els impostos d’àmbit estatal i els previstos per al finançament dels comuns en la Llei de les finances comunals i que la fórmula mixta emprada no genera res més que confusió i complicació administrativa; i que respon únicament al fracàs de les negociacions amb els comuns en matèria de competències i transferències”.