El PS demana al Govern sobre els nous passaports biomètrics i els professionals liberals residents

El Grup Parlamentari socialdemòcrata ha entrat a sindicatura dues preguntes adreçades al Govern, una sobre la base legal de les dades que es recullen als passaports i l’altra sobre la quantitat de professionals liberals residents que s’han acollit a la nova llei.

Pel que fa a la pregunta que es formula al Govern relativa a les dades personals dels passaports biomètrics, el PS argumenta que, “des del gener del 2012, tots els majors de 12 anys que vulguin obtenir o renovar el passaport andorrà, han de facilitar les empremtes dactilars i altra informació personal a l’oficina de Tràmits del Govern d’Andorra”. I en aquest sentit formula la pregunta: “Quina és la base legal que estableix aquest requisit en les expedicions dels passaports i quina és la base legal que garanteix els drets de les persones envers aquestes dades tan sensibles?”

Pel que respecte a la pregunta que es formula al Govern relativa a les demandes d’exercici al país de professionals liberals residents, el Grup socialista exposa que “el passat 21 de juny del 2012, el Consell General va aprovar la Llei 10/2012 d’inversió estrangera al Principat d’Andorra. Segons s’exposa en l’exposició de motius de la dita llei, un dels seus objectius va ser una reforma important respecte a l’obtenció dels drets econòmics de les persones físiques. A través d’aquesta llei, es va modificar la legislació vigent, suprimint el requisit dels vint anys de residència per als no nacionals per poder exercir l’activitat professional a Andorra. Així doncs, des de la posada en aplicació de la llei, l’exercici de l’activitat dels professionals liberals es condiciona doncs a la seva residència efectiva i permanent, així com al criteri de reciprocitat, que permeti l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen de qui sol·licita exercir una professió liberal a Andorra. En aquest cas la pregunta formulada textualment diu: “Pot detallar Govern quants professionals liberals residents han demanat acollir-se a aquesta llei, en quines professions, quantes s’han aprovat i de les que s’han denegat, quina ha estat la causa?”