El projecte de llei de l’INAF amplia les competències de l’organisme

El Consell de ministres ha aprovat el projecte de llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), un text que adapta les funcions de l’organisme a l’evolució dels sistemes financers andorrà i internacional i als compromisos contrets amb la firma de l’Acord Monetari amb la Unió Europea.

El nou projecte de llei atorga a l’INAF la potestat d’obtenir informació, incloses dades personals de qualsevol persona física i jurídica i la possibilitat de cooperar amb autoritats estrangeres en la supervisió i control del compliment de la legislació financera. El nou marc legal també amplia els objectius de l’INAF per vetllar per l’adequada protecció dels clients i inversors o contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en que operen les entitats operatives dels sistema financer andorrà.

Aquestes modificacions són requeriments necessaris per dotar l’INAF de les competències adequades per donar compliment als estàndards de supervisió i cooperació de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Mobiliaris (IOSCO) i la signatura amb aquest organisme del protocol d’entesa multilateral, un dels requisits establerts en l’acord monetari.

El projecte de llei clarifica les competències del consell d’administració i de la direcció general de l’INAF, els requisits exigits als seus membres i el deure de secret que han d’observar els membres dels òrgans de govern, el seu personal.

El text estableix igualment un nou règim de finançament de l’INAF per tal de garantir-li més autonomia i més independència financera. Així preveu que l’INAF també es financiï mitjançant el cobrament de taxes i contraprestacions a les entitats supervisades.