El preu de l’habitatge i la inflació comporten ansietat i depressió

David Micó, d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I)
David Micó, d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I)

El coordinador de l’àrea de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, ha presentat aquest dijous els resultats de l’Observatori del primer semestre del 2023, que ha recollit preguntes amb relació a diverses temàtiques com els principals aspectes a millorar d’Andorra, la situació econòmica i privació, la salut i la conciliació de la vida laboral i familiar. S’han realitzat 754 enquestes a tota la població d’Andorra major de 18 anys. El treball de camp s’ha dut a terme entre l’11 i el 19 d’abril del 2023.

Entre els principals resultats destaca que el primer aspecte a millorar d’Andorra segueix sent l’habitatge, doncs el 55% dels enquestats han posat de manifest aquesta problemàtica fent que augmenti 8 punts més en relació a l’enquesta del darrer semestre (47%). Si s’agrupen les tres possibles respostes pel que fa als aspectes a millorar, el 67% ha esmentat el preu de l’habitatge, un 18% els salaris i un 17% el trànsit.

Pel que fa a la situació econòmica, una mica més de la meitat de les persones enquestades considera que la seva situació econòmica és bona o molt bona, mentre que un 39% al·lega que és regular i gairebé un 10% que és dolenta o molt dolenta. D’entre les persones que manifesten un empitjorament de la seva situació econòmica respecte a l’any passat, el principal motiu que se n’extreu és per la pujada del preu de la vida en general.

Relacionat amb la salut, es comprova com la gran majoria de les persones enquestades considera que gaudeix d’un bon i d’un molt bon estat de salut. Si es té en compte l’escala d’ansietat i depressió de Goldberg es constata que, amb relació a aquesta primera, un 53% dels enquestats diuen que en els darrers quinze dies han estat preocupats per alguna cosa, prop d’un 36% s’han sentit molt excitats, nerviosos o en tensió, un 31% han tingut dificultats per a relaxar-se i un 22% s’han sentit molt irritables.

Aquests percentatges han augmentat respecte les enquestes anteriors. D’altra banda, tenint en compte els ítems amb relació a la depressió, el 37,5% dels enquestats diuen que s’han sentit amb poca energia en els darrers quinze dies, un 17% han perdut interès per les coses, un 13% s’han sentit desesperançats i un 10% han perdut la confiança en si mateixos.

Finalment, pel que fa a la conciliació de la vida laboral i familiar s’ha pogut confirmar el rol que assumeixen les dones en els treballs de cures amb els fills. Cal destacar que entre els enquestats un 24% afirma haver realitzat algun canvi en les seves condicions laborals per a poder assumir millor les responsabilitats en la cura dels fills i, en general, assumir la conciliació de la vida laboral i familiar.

“Hi ha una sensació que l’economia va millor, però perquè ha baixat el nombre de persones que responen ‘regular’ quan els preguntes sobre la seva situació econòmica i, potser, també, perquè s’estan assumint situacions que anys enrere semblaven més estranyes, com per exemple compartir pis amb certa edat. Estem buscant estratègies per a poder sobreviure, i aquestes passen per solucions que ara són més habituals que fa uns anys”, ha valorat Micó.

TOTES LES NOTÍCIES