El pressupost del 2014 disminueix un 41,5% en relació al de l’any passat

pressupostEl Pressupost de l’Estat per a l’exercici 2014, aprovat per la “Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014” inclou les despeses i els ingressos previstos per les diferents entitats i organismes inclosos a la present Llei.

El pressupost de l’Administració general és de 568.586,75 milers d’euros, amb una variació percentual negativa respecte el pressupost de l’exercici anterior d’un -41,5%, on el seu import fou de 972.663,71 milers d’euros.

El total agregat del pressupost de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes és de 480.754,44 milers d’euros, amb una variació percentual positiva del +5,7% respecte el total agregat de l’exercici anterior, on el seu import fou de 454.981,89 milers d’euros. Aquí s’inclouen la CASS, INAF, Andorra Telecom, FEDA, EFPEM, IEA, Universitat d’Andorra i FNJA.

El total agregat del pressupost de les societat públiques participades per l’Administració general és de 32.496,78 milers d’euros, amb una variació percentual negativa del -1,9% respecte el total agregat de l’exercici anterior, on el seu import fou de 33.139,79 milers d’euros. Aquí s’inclouen RTVA,SA, Ramaders d’Andorra SA, Andorra Turisme,SAU, CTRA,SA i ADI,SAU.

El total agregat del pressupost del Consell General i òrgans o institucions vinculades és de 6.940

milers d’euros, amb una variació percentual negativa del -5,7% respecte el total agregat del’exercici anterior, on el seu import fou de 7.363, 21 milers d’euros. Aquí s’inclou el Consell General amb la institució del Raonador del Ciutadà i els òrgans de Tribunal de Comptes i Agència Andorrana de protecció de dades.

El total agregat del pressupost del Tribunal Constitucional és de 557,33 milers d’euros, amb una variació percentual positiva del +1,2% respecte el total agregat de l’exercici anterior, on el seu import fou de 550,65 milers d’euros.

El total agregat de tots els pressupostos és de 1.0 89,34 milers d’euros, amb una variació percentual negativa del -25,8% respecte el total ag regat de l’exercici anterior, on el seu import fou de 1.468,70 milers d’euros.