El nou Codi de relacions laborals preveu la desaparició del contracte verbal

El  Grup Parlamentari Demòcrata ha presentat aquest dimarts el contingut de les proposicions de la Llei Qualificada de les Relacions Laborals, Llei Qualificada de l’Acció Sindical i Patronal i Llei Qualificada Reguladora del Conflicte Col·lectiu que iniciaran el tràmit parlamentari sis mesos després de la presentació de les propostes de reforma als col·lectius i entitats concernides.

Durant aquest període de temps, el Grup Parlamentari Demòcrata ha analitzat les aportacions rebudes per part d’una dotzena d’organitzacions i col·lectius i ha desenvolupat, sempre que s’han requerit, reunions de treball per donar compiment a la voluntat de diàleg social i de participación directa dels actors implicats.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha posat de manifest la voluntat de diàleg i l’esforç esmerçat per recollir les inquietuds dels actors directament concernits amb la finalitat que el debat polític parteixi d’uns textos que recollissin al màxim allò que treballadors i empresaris demanen, d’acord amb els objectius que han impulsat aquesta reforma: l’actualitzar la legislació en matèria laboral tant als tractats internacionals com a la realitat andorrana i l’adequació de la normativa a les necessitats actuals de contractació, a partir de criteris de modernització, diversificació i flexibilització del mercat laboral. Els canvis introduïts també impulsen un marc de garanties més gran i equilibrat pel que fa als drets i deures de les parts implicades, així com noves mesures per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral.

Entre els aspectes més rellevants que inclou la reforma hi figura l’obligació de que les contractacions es formalitzin per escrit, es desenvolupa el dret a vaga amb una llei pròpia i es fixa, legalment, l’extinció del contracte a l’edat de percebre la pensió de jubilació que atorga la CASS, actualment fixada en els 65 anys. El nou corpus legal en matèria laboral ha fet un exhaustiu treball per adequar-lo en la seva totalitat a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Flexibilització de la contractació El futur codi preveu fins a 14 modalitats de contractació diferents, algunes de les quals experimenten modificacions substancials. Destaca la creació de nous contractes, com ara el de relleu o successió i el de continuïtat de la vida laboral de l’assalariat que ha assolit l’edat de percebre la pensió de jubilació. La llei possibilita, en el primer cas, la contractació d’un assalariat a temps parcial –bé sense ocupació o bé que s’incorpori per primera vegada al mercat laboral- perquè pugui assolir els coneixements tècnics necessaris de la mà del treballador que serà rellevat i per un període màxim de 6 mesos. En el segon cas, es permet a l’assalariat que continuüi treballant arribada l’edat de percebre la pensió de jubilació que estableix la CASS. Vacances i permisos El nou Codi de Relacions Laborals amplia a 5 mesos el descans de maternitat i el fixa en un mes el descans per al pare. Els descansos per adopció i acolliment familiar seran també de 5 mesos.

Es tipifiquen també permisos no retribuits, com ara un de 4 mesos prorrogables, per malaltia molt greu d’un fill menor d’edat hospitalitzat o com la suspensió laboral en cas de ser víctima de violencia de gènere. Jornada laboral, indemnitzacions i quitança La llei estableix també un topall per a la realització d’hores extraordinàries: 12 setmanals, 48 mensuals i 426 anuals. La remuneració i/o recuperació d’aquestes será d’un 40% més del valor de l’hora ordinària.

S’introdueixen canvis per uniformitzar l’acomiadament no causal que requerirà el preavís d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 30 dies i la indemnització que rebrà el treballador será de 25 dies per any treballat fins a un màxim de 365 dies. La nova llei també preveu forquilles per al nomenament de delegats i representants en funció de les dimensions de la plantilla així com les hores de dedicació dels mateixos per a exercir la seva funció: des d’un mandatat per a les empreses amb menys de 10 assalariats i d’un delegat per a aquelles que tinguin d’onze a 30 treballadors, fins al màxim d’onze delegats sindicals per a les organitzacions empresarials amb una plantilla que superi els 500. Regulació de l’Acció Sindical i Patronal i del Dret a Vaga Amb l’objectiu de crear un marc de garanties dels drets i els deures de les parts implicades en les relacions laborals, la Llei qualificada de l’acció sindical i patronal atorga noves competències a organitzacions sindicals i patronals amb la finalitat de dotar de major seguretat jurídica l’acció d’una i altra part.

Amb aquesta llei, s’assenta la base legal per a la creació del Consell Econòmic i Social al país. El nou marc normatiu, que s’homologa plenament als preceptes establerts per l’OIT, s’adapta a la casuística andorrana a través de la regulació, en primer lloc, de les associacions empresarials en paral·lel a les organitzacions sindicals; possibilitant la constitució de seccions sindicals a les empreses i modificant els percentatges perquè una organització sindical pugui ser considerada sindicat més representatiu. La llei defineix la constitució d’organitzacions sindicals, els drets i deures i la representativitat. Pel que fa a la patronal, tipifica també la constitució de les organitzacions patronals, definint-ne els drets i els deures així com la seva representativitat.

Andorra regula per primera vegada el dret a vaga (Art. 19 de la Constitució Andorrana) i el tancament patronal. Així, la Proposició de Llei qualificada reguladora del conflicte col·lectiu estableix els paràmetres de seguretat jurídica necessaris per a la defensa dels interessos econòmics i socials, tant de les persones assalariades com dels empresaris. En aquest sentit, s’estableixen els mecanismes per reforçar l’arbitratge i la mediació que contribueixin a la resolució de conflictes. El text legislatiu defineix el conflicte col·lectiu, el dret de vaga i el procediment de la mateixa, i la definició del tancament patronal i el seu procediment.

(Text i foto: Grup parlamentari demòcrata)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada