El nombre de vehicles que entren al país ha baixat un 2,8% en l’últim any

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes d’abril ha estat de 325.241. A nivell total de vehicles les tendències continuen negatives; la mensual un -0,9% i la interanual un -2,8%. Tots dos registres resulten semblants als observats el març (-1,0% i -2,3% respectivament). No obstant, les dues tendències es continuen moderant respecte a les observades el febrer (-3,4% i -8,7% respectivament).

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes d’abril ha estat de 325.241. A nivell total de vehicles les tendències continuen negatives; la mensual un -0,9% i la interanual un -2,8%. Tots dos registres resulten semblants als observats el març (-1,0% i -2,3% respectivament). No obstant, les dues tendències es continuen moderant respecte a les observades el febrer (-3,4% i -8,7% respectivament).

Crida l’atenció que en totes les categories de vehicles i en ambdues fronteres, les variacions que presenten ambdues tendències són negatives. Contràriament al que va estar succeint els mesos precedents i en termes interanuals, la entrada de turismes per la frontera francoandorrana presenta pitjors registres (-4,1%) que la hispanoandorrana (-2,7%). En aquest sentit cal apuntar que l’entrada de turismes des de França havia estat positiva en termes interanuals durant tot el 2011. En conjunt, l’entrada de turismes presenta en abril un retrocés interanual de la tendència del -2,8%.

L’entrada de vehicles pesants davalla en ambdues fronteres, de manera més acusada en la francoandorrana (-24,7%). En global, els pesants retrocedeixen un -11,9% interanual.

Des del final del primer quadrimestre de 2010, la tendència evoluciona de forma constant a la baixa, coneixent períodes de certa estabilitat durant l’últim trimestre d’aquell mateix any, així com durant la segona meitat de 2011. Actualment la tendència evoluciona a la baixa en el llindars mínims de la sèrie presentada. L’observació de les dades brutes permet apreciar com els màxims estacionals, tant de l’estiu com de l’hivern, també evolucionen a la baixa.

La frontera francoandorrana presenta, en general, una tendència més estable que la hispanoandorrana, tot i que s’observen lleugeres fluctuacions durant 2009 i 2010. No obstant, en general la tendència evoluciona moderadament a l’alça durant 2010 i 2011. El primer trimestre de 2012 està representant una inversió de la tendència.

Amb la perspectiva de tota la sèrie presentada, la tendència ha evolucionat a la baixa durant els últims tres anys amb dos moments d’estabilització. El primer, durant la major part de 2009 i fins l’estiu de 2010. El segon, durant el primer semestre de 2011. Des de llavors fins l’actualitat s’observa una evolució lleugerament a la baixa que situa la tendència en els llindars mínims de la sèrie presentada.

TOTES LES NOTÍCIES