El nombre de vehicles que entren a Andorra baixa un 10,2% al gener

El nombre de vehicles que han entrat al país dur ant el mes de gener ha estat de 282.320, el que suposa una variació respecte el mes de gener de l’any anterior del -10,2%. Les dificultats per accedir al principat durant diversos dies per amb dues fronteres i el tancament de la frontera francoandorrana durant deu dies han condicionat fortament l’entrada de vehicles d’aquest mes de gener (veure el detall dels tancaments a la nota metodològica). Excloent els dies en que la frontera francoandorrana ha estat tancada, la disminució del nombre de vehicles entre el gener 2011 i el gener 2012 és de -5,2%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos ha estat de 4.079.624 el que suposa una reducció respecte a l’acumulat de vehicles entrats durantel mateix període de l’any anterior del -2,3%.

Pel que fa a les dades ajustades, la variació respecte els darrers sis mesos han tingut uns increments percentuals positius, tot i un petit des cens els darrers dos mesos, motivat pel descens d’entrada de vehicles tan provinents d’Espanya com de França.

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de gener ha estat de 282.320, el que suposa una variació respecte el mes de gener de l’any anterior del -10,2%. El total de turismes té una disminució percentual del -9,8% i els vehicles pesants del -24,2%. Els turismes, tan provinents d’Espanya com de França, han tingut un decrement percentual, del -4,2% i del -24,4% respectivament.

Les dificultats per accedir al principat durant divers os dies per ambdues fronteres i el tancament de la frontera francoandorrana durant deu dies han condicionat fortament l’entrada de vehicles d’aquest mes de gener (veure el detall dels ta ncaments a la nota metodològica). Comparant l’entrada de vehicles excloent els dies de tancament tant el gener 2012 com el 2013, la variació per a la frontera francoandorrana seria del -7,9%, m entre que per ambdues fronteres seria del -5,2%.

La variació de l’acumulat d’entrada de vehicles dels darrers 12 mesos ha estat negativa respecte el total acumulat del mateix període de l’any anterior, un -2,3%.

Cal destacar la reducció de l’entrada de vehicles pesants, un -17,5%, amb un decrement similar tant a la frontera hispanoandorrana (-16,4%) com a la francoandorrana (-20,0%). Pel que fa a l’acumulat d’entrada de turismes respecte al mateix període ha tingut una reducció del -1,9%.

TOTES LES NOTÍCIES