El nombre d’assalariats disminueix un 12,3% segons les dades avançades de desembre

Gràfic d'evolució del nombre d'assalariats
Gràfic d’evolució del nombre d’assalariats. Font: Departament d’Estadística

Segons dades avançades del mes de desembre del 2020, el nombre d’assalariats se situa en 37.820 persones, el que representa una variació del -12,3% respecte el mes de desembre avançat de l’any 2019, segons informa el Departament d’Estadística.

La massa salarial se situa en 104,69 milions d’euros, el que representa una variació del -7,5% respecte el mes de desembre avançat de l’any 2019.

Pel que fa al salari mitjà avançat del mes de desembre del 2020, se situa en els 2.767,91€, mentre que el salari medià se situa en els 1.868,25€. La variació del salari mitjà avançat respecte el del mes de desembre avançat de l’any 2019 és del +5,5% mentre que la del salari medià és del +3,8%.

 

Dades semi definitives de novembre

El nombre total d’assalariats del mes de novembre del 2020 és de 36.938 persones, el que representa una variació del -5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 39.188 persones. El mes de novembre del 2020 presenta l’increment més destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en el sector ”Indústries manufactureres” (+6,0%). El sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és “Hoteleria”, amb un -25,7%.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades acumulades des de gener a novembre és de 38.464 persones, un -2,2% comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és “Indústries manufactureres”, amb un +5,5%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és “Hoteleria”, amb un -12,4%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana d’assalariats és de 38.865 persones, un -1,8% menys respecte a les dades del mateix període anterior. El sector en el que més han incrementat els assalariats és: “Indústries manufactureres” amb un +5,3%. El sector en el que més han disminuït és: “Hoteleria”, amb un -11,1%.

La massa salarial total del mes de novembre del 2020 és de 79,22 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -0,2%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes hi ha un increment anormal de la massa salarial del sector “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor” a causa de les indemnitzacions d’acomiadament pel tancament d’un establiment comercial.

Els sector que presenta una variació positiva més destacable és “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor”, amb un +26,7%. Els sector amb variació negativa que més destaca és “Hoteleria”, amb un -26,7%

Cal tenir en compte que la massa salarial inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

D’acord amb les dades recollides des del mes de gener, la mitjana mensual de la massa salarial és de 81,04 milions d’euros, equivalent a una variació del -1,9% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és “Construcció”, amb un +4,1%. “Hoteleria” és el sector que presenta la variació negativa més destacable, del -15,8%.

D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 83,74 milions d’euros, equivalent a una variació del -1,3% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és “Construcció”, amb un +5,1%. “Hoteleria” presenta la variació negativa més destacada, del -14,0%.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de novembre del 2020 és de 2.144,76€, és a dir, un +5,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes hi ha un increment anormal del salari mitjà del sector “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor” a causa de les indemnitzacions d’acomiadament pel tancament d’un establiment comercial. Aquest mes, els sector que presenta la variació positiva més remarcable és “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor”, amb un +38,8%. El sector que presenta una variació negativa més destacable és “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç“, amb un -5,8%.

D’acord amb les dades acumulades des del gener a novembre, el salari mitjà s’ha situat en 2.106,86€, equivalent a una variació del +0,3% amb respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor”, amb un +3,4%. El sector que presenta la variació negativa més destacable és “Hoteleria”, amb un -3,9%.

Segons les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.154,56€, equivalent a una variació positiva del +0,5% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.144,30€. “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor” presenta la variació positiva més destacable, amb un +3,2%. “Hoteleria”, amb un -3,2% presenta la variació negativa més destacable respecte al període anterior.

El salari medià total declarat a la CASS per al mes de novembre del 2020 és de 1.665,42€, és a dir, un -0,6% respecte al mateix mes de l’any anterior i corresponent a un 77,7% del salari mitjà. Aquest mes, els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són: “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb un +4,7%, “Altres activitats socials i serveis personals” amb un +3,6% i “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” amb un +2,9%. Els sectors que presenten una variació negativa destacable són: “Hoteleria“, amb un -7,0%, “Indústries manufactureres”, amb un -5,8% i “Venda i reparació de vehicles a motor” i “Transports i comunicacions”, ambdós amb un -3,6%.

 

Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19

El mes de novembre del 2020, un total de 4.248 assalariats (2.272 el mes d’octubre) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Aquest assalariats representen el 12% dels assalariats totals (un 6% el mes d’octubre).

L’aportació econòmica feta per Govern ha estat de 2.972.022€ (1.480.045€ el mes d’octubre), el que representa un 4% de la massa salarial total (un 2% el mes d’octubre).

Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES