El nombre d’assalariats baixa un 2,2% en l’últim any

El nombre total d’assalariats del mes de febrer és de 37.262 persones, amb una variació respecte al mateix mes de l’any anterior del -2,2%. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels últims 12 mesos, és de 35.889, amb variacions negatives del -3,1% respecte les dades dels últims 12 mesos de l’any anterior.

El sector de la construcció manté una acusada variació a la baixa del -14,9% al mes de febrer del 2013 respecte al mateix mes de l’any anterior.

També cal assenyalar la variació anual negat iva dels sectors “Indústr ies manufactureres”, amb el -9,3%, “Venda i reparació de vehicles de motor”, amb el -6,9%, i “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç” amb el -6,0%.

El salari mitjà total del mes de febrer és de 1.990,71 euros. La variació respecte al mateix mes de l’any anterior és positiva amb un +3,2%.

El nombre total d’assalariats al febrer del 2013 és de 37.262 persones amb una variació negativa del -2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.

A part del sector de la construcció, amb una variació del -14,9%, cal assenyalar una variació anual negativa dels sectors “Indústries manufactureres”, amb el -9,3%, “Venda i reparació de vehicles de motor”, amb el -6,9%, i “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç”, amb el -6,0%. Cal destacar una variació positiva del +3,4% en el sector “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua”, un +3,0% en “Altres activitats socials i serveis personals” i un +2,7% en “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura”.

La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels últims 12 mesos, és de 35.889 amb variacions negatives del -3,1% respecte les dades dels últims 12 mesos de l’any anterior.

La massa salarial total del mes és de 74,2 milions d’euros. La variació és positiva (+0,9%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

Aquest mes destaca notablement el sector de la “Construcció” com el que ha rebut més impacte per la variació anual negativa de la massa sa

larial, amb el -20,7%, seguit de “Indústries manufactureres”, amb el -11,1%, “Transports i comunicacions”, amb el -9,1% i “Comerç a l’engròs i

intermediaris del comerç” amb el -8,9%. Són dos els sectors que destaquen aquest mes per una

variació anual positiva: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” (+6,8%) i “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” (+5,3%).

D’acord amb les dades dels últims 12 mesos, la mitjana de massa salarial és de 72,2 milions d’euros amb una variació respecte el mateix període de l’any anterior del -3,2%.